Mazurske Radijo

Nachriszti i gádki po mazursku abo ô Mazurach, a nizamana i ô jénséch sprawach

Kategorie:
Edukacja

Odcinki od najnowszych:

Nachriszti 08.07.2020
2020-07-08 16:32:43

Ôsmi juli dwudżiestégo roku, po dłudzki páużie do słuchäniá nachrisztów ejnladuje Jekub ôt Kowalskiéch Prezÿdént Andrzej Duda w Mazurach. W Seligäch tresiuł szie z cłónkäni Własnowolnéch Fojermanów. Predÿdént poziedżiáł, co bédżie niáł ûsziłunek ô prżidatek do pénzÿji téch, co słuzó w Własnowolnéch Fojermanach. Poziedżiáł téz, co chce porówniacz bogästwo polskéch famélijów do tégo, co majó w Zachodnÿ Ojropsie. Ziéncÿ na strónie Radija Ôlstin Port prżed fligri w Szimanach juz ôd dżiejéntnástégo juni stoji apém. Nápsiérwu wznozili fligri do Dortmundu, ôt dwudżiestégo i drugégo wirkuje téz połóncénie z Krakowém. Trżecziégo i cwártégo juli roztwarli szie połóncéniá z Lóndóném. Nie wszio nakowo wrócziło do normalnoszczi. Kázdén rejzujóncÿ má podsukäne, cÿ nie februje, mus téz noszicz maski. Nálepsi téz bez prżicÿnÿ nie tikäcz rżeców w porczie. Scÿtno: kléscała käniénica na gäszie Lejkä. Fojer i dim zôcÿli policÿste. Fatko wesli do budowni i prżiklinili nieszwadómém niebezpsiecénstwa ludżiám, cobi nogowali. Popóżni wróczili do käniénicÿ, cobi na zÿchier ôbácÿcz, jezeli nicht tamój nie ôstáł. Pokázało szie, co nieli recht. Jénén popazónÿ chłop nie buł w sztandżie samojedén winijszcz z dómu i kiebi nie to, co ónÿ mu dopómogli, mogłobi szie to licho skóncÿcz. Zatém prżijechäli fojermánÿ i retowniki z nacarétu. Ô sprazie psise Radijo Ôlstin. Ûmfal pod Kälinowém w łeckém krejżie. Trżidżieszczi dżiejéncz lát stari rólnik, cÿli gbur potéráł rénkie. Robziuł kole prasÿ do sziana i casu niéniania snura w ti praszie poszlizgnół szie. Maszina wczióngnéła jégo rénkie. W nacaréczie muszieli jó ôdijmnóncz. Ziéncÿ ô sprazie psisó Łecke Rozmajitoszczie. Takzes w łeckém krejżie dżisz kole trżeczi w nocÿ chłop jadóncÿ áutém na soszie niedzÿ Łkém a Áugostowém ôbácuł zagubziónó babuléńkie. Sła w bockém drogi w pizamnie i lacziach. Kerowca zateléfónérowáł do sposobnéch słuzb i zajón szie bziáłkó. Kobziéte policÿste zazieżli do dómu, do ji faméliji. Ô sprazie psise Radijo Psiéncz. Mniłomłinek: Prżigłupki polotrowali niejsce na kämeri na mniłomłinském szportplacu. Z tégo niejsca nagriwane só szpile niejsckégo klubu Téncÿ. Rżóndżicziele klubu proso ô ziadómoszczie wszie ludżie, co moze zidżieli téch sziurków, co to zbrojili. Ô sprazie psise stróna miłomłyn.wm.pl To wszio na terá, ôtzituje szie i ejnladuje na naszladujónce nachriszti Jekub ôt Kowalskéch. Nachriszti nasÿkowáł Psioter ôt Sziatków. Do ûsłiséniá!

Nachriszti 07.05.2020
2020-05-07 15:29:40

Cwártek, sziódmi meja, na nachriszti po mazursku ejnladuje Jekub ôt Kowalskéch Sprawca ûmfalu w Scÿtnie cziéngiém dostaje grożbi. Jek psise Nas Mazur, po szniérczi jénnégo z bliżniáków Jedam D. pocón dostawacz grożbi pobzicziá i zabzicziá. Grożbi tikäjó szie nie tlo jégo, ale téz i jégo faméliji. Gericht nie postanoziuł wkäntowacz Jedama D. do arestu, a tlo muszi bicz w społecznoszczi z sziandarani i meldowacz jém, kéni je. To mocno pojadoziło zielu niéskänców. Prżibácmi, co dwudżiestégo psióntégo apréla prżitrasziuł szie ûmfal - Jedam D. jadóncÿ za chizo buchnół na wózek z dwójkó dżiecziuków w szrodku i jéch ómkie. Ómkä z dżiecziukäni stojała kole niejsca do pasérowaniá bez drogie, lec Jedam D. ni mók ôpanowacz ołta i wijecháł z drogi. Jénén dżiecziuk pomér, a ô zÿczie drugégo szténdich kämpfujó w nacaréczie w Ôlstinie. Jánsbork: Nápsiérwuj sziémpowáł kobziéte, popóżni pobziuł dwóch grózków. Dwadżieszczia seszcz roków stari chłop cziénzko pobziuł dwóch grózków na gäsach Jánsborkä. Jénén je seszcziesziónt ôsziém, a drugi sziétémdżiesziónt lát stari. Jénén ôt grózków buł tak fest pobziti, co wżiéni go do élikoptrém do nacarétu w Ôlstinie. Jek szie widało, ówtén młodi chłop buł casu swojéch wistémpków ôzérti, a na dosadkie pokázało szie, co ibowáł kämpfkunst. Sziedżi terá w dórże. W geféngnÿszie moze posziedżiecz nawet dżiesziéncz lát. Ô sprazie informéruje Radijo Psiéncz. Widnini: sztéridżieszczi psiéncz lát stari chłop z gninÿ Widninÿ ôzér szie i pocón agresÿwnie wadżicz szie z bziáłkó i drugéni dómatórani. Grożiuł jém, sziarpáł szie z niéni a kilanászczie lát staró córkie nawet kopnół. Sziandari wżiéni go weg ôt faméliji. Pocéli téz mu bildowacz Modró Kärte. Nachriszte ôbznajnił Lecki Cejtunek. Podobajóncÿ szie na tén wistémpek prżitrafunek buł téz w gninie Jánsbork. Tamój ôzérti sztéridżieszczi trżi láta stari chłop czisnół panéwkó cÿli fankó abo skowrodó w szcziane, a za tém wżión do rénki nóz i pocón grożicz bziáłce i sÿnoziu. Biło to drugégo meja. Jek zidżim, mejówkä nie wsÿstkiém ludżiám ûcÿniła dobró słuzbe. Ôrżés: Muzéjum Nichäła Käjki na nowe wirkuje. Jek rozgłasa Radijo Psiéncz, po zaszpérowaniu muzéjum (tak jek w całki Polsce) bez korónawÿrus, muzéjum znowa stoji apém, lec ze szpecjalnéni szrodkäni pewnoszczi. W muzéjum téz robzió weti prżed poéti na nálepsÿ ziers. Weti bindujó szie z paniénczió ô tém, co prżed ziekém buł absztimunek w Mazurach, ale téz, co ôsziémdżiesziónt lát wzád ûrodżiuł szie Nichäł Käjkä. To wszio na dżisziá. Ôdzituje szie Jekub ôt Kowalskéch. Nachriszti zsadżiuł pospołu i prżesadżił na mazurskó szprachie Psioter ôt Sziatków.

Nachriszti 29.04.2020
2020-04-29 19:23:38

Cÿtá: Jekub ôt Kowalskéch Prżirichtowáł: Psioter ôt Sziatków Kwele / Zrżodła: Radijo 5, Radijo Ôlstin, Ôlstinski Cejtunek (lokälne widania) Intro/Outro: Ola Turkiewicz

Nachriszti 27.04.2020
2020-04-27 18:31:47

Cÿtá Jekub ôt Kowalskiéch Zrichtowáł: Psioter ôt Sziatków

Nachriszti 24.04.20
2020-04-24 12:09:39

Psiérseráz nachriszti cÿta Jekub ôt Kowalskéch! Intro i outro: Ola Turkiewicz Zebranie i prżesadzénie na mazurski: Psioter ôt Sziatków Kukułka: InspectorJ z Freesound

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie