:: ::

LIVE z cyklu #zna­na­mar­ka­on­li­ne to regularne spotkania z moją społecznością na Facebooku - to już 81 od­ci­nek. Moim go­ściem była Ka­mi­la Ro­wiń­ska, cer­ty­fi­ko­wa­ny ma­ster fa­ci­li­ta­tor, tre­ner, dy­plo­mo­wa­ny coach i au­tor­ka oraz współ­au­tor­ka sied­miu ksią­żek o te­ma­ty­ce biz­ne­so­wej i co­achin­go­wej, w tym be­st­sel­le­ru „Ko­bie­ta Nie­za­leż­na”, a pry­wat­nie moja przy­ja­ciół­ka. NA­MÓ­WI­ŁAM KA­MI­LĘ, ŻEBY PO­DZIE­LI­ŁA SIĘ CZĘ­ŚCIĄ SWO­ICH DO­ŚWIAD­CZEŃ Z PLA­NO­WA­NIA EPIC­KICH KAM­PA­NIACH PRO­MO­CYJ­NYCH. Jej kam­pa­nie pro­mo­cyj­ne ge­ne­ru­ją ogrom­ne za­się­gi i… przy­cho­dy. Chcesz wie­dzieć jak Ka­mi­la je pla­nu­je i wdra­ża? Jak radzi sobie z hej­tem? Od czego za­czy­na­ła dzia­ła­nia w so­cial media? Ile osób ma teraz w ze­spo­le? Za­pra­szam do słuchania teraz również jako podcast! Z tego podcastu do­wiesz się rów­nież z ja­kiej apli­ka­cji Ka­mi­la Ro­wiń­ska i cała jej firma ko­rzy­sta do za­rzą­dza­nia sobą w cza­sie, au­to­ma­ty­za­cji, sku­tecz­ne­go dzia­ła­nia i mo­ni­to­ro­wa­nia re­ali­za­cji dzia­łań. Zapraszam Cię na cykl spotkań LIVE na Facebooku pt. #znanamarkaonline w środy o 20.00 na fb.com/joannaceplinbiznes Jak również po najaktualniejsze wieści ze świata online do mnie na bloga: https://joannaceplin.pl/blog/

Jest to odcinek podkastu:
#znanamarkaonline

Przedsiębiorca digital, bizneswoman, trenerka skutecznej komunikacji online. Specjalizuje się w kampaniach e-marketingowych i z sukcesami doradza innym jak efektywnie wykorzystywać siłę mediów społecznościowych do budowania relacji i komunikacji online, czyli rozwoju ich biznesów i marek. Pomaga tworzyć i wprowadzać na rynek produkty online i sprzedawać z sukcesem.
Autorka książki „Uwierz w swoją markę online” oraz kursów online: „Jak zbudować znaną markę online”, „Jak tworzyć angażujące treści i przyciągać klientów”, „Zaplanuj swój biznes w mediach społecznościowych”, „Skuteczna reklama na Facebooku, Instagramie i Messendzerze”, „Turbo lista mailingowa”.
Założycielka Akademii Smart Brand, kompleksowego programu edukacyjnego dla małych przedsiębiorców.
Autorka artykułów w “Forbes.pl”, “My Company Polska” i w wielu innych, na temat wpływu mediów społecznościowych na rozwój biznesu i marki.
Swoich odbiorców przekonuje, że media społecznościowe to nie tylko złodzieje czasu. Dla przedsiębiorczych osób jest to najefektywniejsze narzędzie do rozwoju biznesu – o ile robią to dobrze.

Kategorie:
Biznes

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie