:: ::

Witajcie w cotygodniowym odcinku mojego podcastu o budownictwie, dziś powiem...  

Co powinna zawierać umowa deweloperska:  

1. Prospekt informacyjny dotyczący danego przedsięwzięcia deweloperskiego - w którym opisana jest całość inwestycji, oraz konkretny lokal. 

2. Określa strony, miejsca i daty podpisania umowy deweloperskiej. 

3. Cenę nabycia lokalu. 

4. Informację o powierzchni działki, stanie prawnym nieruchomości, w szczególności oznaczenie właściciela lub użytkownika wieczystego, istniejących na niej obciążeniach hipotecznych i służebnościach. 

5. Określenie położenia oraz istotnych cech budynku, w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem tej umowy. 

6. Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku - kondygnacja i ekspozycja na strony świata. Każdy chce mieć widok z okna i trochę światła dziennego w domu. 

7. Określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper. 

8. Termin przeniesienia na nabywcę prawa do lokalu. 

9. Wysokość i terminy lub warunki spełniania świadczeń pieniężnych przez nabywcę na rzecz dewelopera. 

10. Informacje dotyczące: a) mieszkaniowego rachunku powierniczego, a w szczególności numer rachunku, zasady dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi  na  rachunku  oraz  informację  o  kosztach  prowadzenia  rachunku, b) gwarancji bankowej, a w szczególności nazwę banku, gwarantowaną kwotę oraz termin obowiązywania gwarancji albo c) gwarancji ubezpieczeniowej, a w szczególności nazwę ubezpieczyciela, gwarantowaną kwotę oraz termin obowiązywania gwarancji.

11. Numer pozwolenia na budowę oraz oznaczenie organu, który je wydał wraz z informacją czy jest ostateczne lub zaskarżona. 

12. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych, wraz z zamkniętym katalogiem dopuszczalnych powodów przesunięcia terminu zakończenia realizacji inwestycji.

13. Określenie warunków odstąpienia od umowy deweloperskiej, a także warunków zwrotu środków pieniężnych wpłaconych przez nabywcę. 

14. Określenie wysokości odsetek i kar umownych dla obu stron umowy deweloperskiej. Odsetki i kary mogą być wpisane dla obu stron albo wcale. 

15. Wskazanie sposobu pomiaru powierzchni lokalu z podaniem nr normy i wyszczególnieniem zasad, wg. których liczona jest powierzchnia, np. karygodne liczenie pod ściankami działowymi - dlaczego to złe w osobnym rozdziale. 

16. Oświadczenie nabywcy o odbiorze prospektu informacyjnego wraz z załącznikami i zapoznaniu się przez nabywcę z ich treścią, w tym poinformowaniu nabywcy przez dewelopera o możliwości zapoznania się z dokumentami. 

17. Termin i sposób zawiadomienia nabywcy o odbiorze lokalu. 

18. Informację o zgodzie banku lub innego wierzyciela zabezpieczonego hipoteką na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę, jeżeli takie obciążenie istnieje... 

19. Zobowiązanie dewelopera do wybudowania budynku, wyodrębnienia lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na nabywcę...  

Tak niestety wygląda ustawowa treść umowy, z którą należy się zapoznać. Wiele nudnych zdań, które kupujesz. Za to w tej chwili płacisz.  

Pozdrawiam, Wiktor Hałabiś


Jest to odcinek podkastu:
Podcast o Budownictwie

Inżynier budownictwa zaprasza do słuchania Podcastu o Budownictwie, w przystępny sposób wyjaśniam wszytsko co musisz wiedzieć kupując, remontując lub budując nieruchomość.
Masz pytania, sugestie napisz do mnie wiktor.halabis@gmail.com
Wiedza którą tu przedstawiam oparta jest na Polskim prawodawstwie i moich doświadczeniach.
Pozdrawiam, Wiktor

Kategorie:
Edukacja Jak zrobić

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie