GOFIN: Podatki, Księgowość, Prawo pracy

Praktyczna, profesjonalna pomoc dla Księgowych i Kadrowych w bieżącym stosowaniu przepisów z zakresu VAT, PIT, CIT, rachunkowości i prawa pracy.See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Kategorie:
Biznes

Odcinki od najnowszych:

Podpisywanie informacji dodatkowej sporządzonej w formie nieustrukturyzowanej
2020-03-17 07:30:30

E-sprawozdanie finansowe należy wytworzyć jako jeden plik XML, który będzie zawierał wszystkie elementy tego sprawozdania zarówno ustrukturyzowane, tzn. wprowadzenie do sprawozdania, bilans, rachunek zysków i strat, notę podatkową oraz rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, jak i nieustrukturyzowane, tzn. część dodatkowych informacji i objaśnień bez noty podatkowej. Plik XML sprawozdania finansowego powinny podpisać elektronicznie wszystkie zobowiązane do tego osoby. Informacji dodatkowej nie trzeba osobno podpisywać. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Ochrona konsumencka również dla przedsiębiorców
2020-03-03 07:03:39

Od 1 czerwca br. przedsiębiorcy wpisani do CEIDG dokonujący „zakupów na firmę”, ale w celu niezwiązanym z wykonywaną działalnością gospodarczą będą mogli korzystać z praw przysługujących dotychczas tylko konsumentom jak np. z uprawnień wynikających z rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość np. przez internet. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Nowy plik JPK_VAT dla dużych przedsiębiorców
2020-03-02 13:30:43

Od 1 kwietnia 2020 r. niektórzy podatnicy zobowiązani będą do składania w formie elektronicznej nowego, przekształconego pliku JPK_VAT obejmującego zarówno deklarację VAT (VAT-7 i VAT-7K), jak i ewidencję (zakupu i sprzedaży VAT). Obowiązek ten obejmie początkowo tylko dużych przedsiębiorców. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Mikrorachunek w rozliczeniach z urzędem skarbowym
2020-03-02 07:43:54

Mikrorachunek służy do wpłaty wyłącznie VAT, PIT i CIT – z wyjątkiem karty podatkowej, VAT w imporcie oraz VAT wykazanego w deklaracji VAT-14. Inne zobowiązania podatkowe muszą trafić na odpowiednie konto właściwego urzędu skarbowego. Mikrorachunek przypisany jest do podatnika lub płatnika podatków na podstawie jego identyfikatora podatkowego, czyli numeru PESEL lub NIP. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Ulga na zakup kas on-line
2020-02-25 09:06:14

Podatnicy VAT mają prawo do odzyskania części kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. Ulga na zakup kasy przysługuje w wysokości 90% ceny jej zakupu netto, w kwocie nie wyższej niż 700 zł. Podcast omawia zasady rozliczania przez podatników VAT ulgi na zakup kasy on-line. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa w sprawie roku obrotowego spółki osobowej
2020-02-24 12:24:40

Zasadniczo rok obrotowy przyjęty dla celów bilansowych powinien być zgodny z rokiem podatkowym. Oznacza, to że przy określaniu roku obrotowego należy uwzględnić przepisy ustaw podatkowych. Spółka osobowa (z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej) nie jest jednak podatnikiem PIT ani CIT. Podatnikami są poszczególni wspólnicy tej spółki będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi. Spółka osobowa (jako całość) nie określa więc roku podatkowego - ustalają go natomiast jej wspólnicy. Czy zatem spółka osobowa powstała w drugiej połowie roku kalendarzowego może skorzystać z możliwości określonej w art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości i księgi rachunkowe oraz sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami i sprawozdaniem za rok następny? Według Ministerstwa Finansów istnieje taka możliwość jednak wiążą się z tym pewne zagrożenia. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Nagrody roczna i świąteczna w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
2020-02-24 10:50:43

Pracodawcy obok wynagrodzenia za pracę, określonego stałą stawką miesięczną, godzinową lub akordową, wypłacają pracownikom także inne składniki, np. premie, nagrody i dodatki. Nie wszystkie z nich są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Aby dany składnik można było wliczyć do tej podstawy, musi ulegać zmniejszeniu za okresy pobierania świadczeń. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Ujmowanie w kosztach podatkowych wydatków na noclegi pracowników
2020-02-24 08:13:07

Podatnicy (pracodawcy) zatrudniający pracowników zamiejscowych ponoszą niekiedy wydatki na najem dla nich mieszkań w miejscowości, w której znajduje się siedziba podatnika oraz miejsce wykonywania pracy przez pracowników. Wyjaśniamy kwestie związane z ujmowaniem tych wydatków w kosztach podatkowych pracodawcy. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Płatność na rachunek spoza białej listy za najem prywatny a koszty podatkowe w 2020 roku
2020-02-21 08:20:00

Od 1 stycznia 2020 r. w ustawach o podatku dochodowym obowiązują przepisy wyłączające z kosztów uzyskania przychodów płatności za transakcje przekraczające 15.000 zł (lub równowartość tej kwoty) dokonane na rachunek inny niż zawarty w białej liście. Może być tak, że przedsiębiorca dokona zapłaty za lokal osobie fizycznej wynajmującej go w ramach najmu prywatnego. Wyjaśniamy, czy w tej sytuacji przepisy wyłączające ww. transakcje z kosztów podatkowych będą miały zastosowanie. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie