GOFIN: Podatki, Księgowość, Prawo pracy

Praktyczna, profesjonalna pomoc dla Księgowych i Kadrowych w bieżącym stosowaniu przepisów z zakresu VAT, PIT, CIT, rachunkowości i prawa pracy.See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Kategorie:
Biznes

Odcinki od najnowszych:

Wniosek pracownika o niestosowanie ulgi dla młodych
2021-07-19 07:30:02

Podatnik w wieku do ukończenia 26. roku życia może złożyć płatnikowi (np. pracodawcy) pisemny wniosek o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia przysługującego w ramach tzw. ulgi dla młodych. Po otrzymaniu takiego wniosku płatnik pobiera zaliczki na podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Opodatkowanie wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę
2021-07-12 07:30:02

Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód ze stosunku pracy w związku z otrzymaniem nieodpłatnego świadczenia. Nie podlegają one oskładkowaniu, ale są opodatkowane. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Aktualizacja zakładowego planu kont w związku z wprowadzeniem PPK
2021-07-05 07:30:38

Utworzenie nowych kont księgowych w związku z wprowadzeniem PPK wymaga aktualizacji zakładowego planu kont, stanowiącego element polityki rachunkowości. Zmiany tej można dokonać aneksem lub zarządzeniem kierownika jednostki o wprowadzeniu nowego jednolitego tekstu zakładowego planu kont. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Wydatki na organizację szczepień przeciw COVID-19 w zakładach pracy
2021-06-21 07:30:57

Z wytycznych opublikowanych na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wynika, że zakład pracy będzie mógł zorganizować szczepienia dla pracowników. W tym celu będzie musiał pokryć ewentualne dodatkowe koszty, jakie mogą powstać przy organizacji szczepień, takie jak wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na punkty szczepień lub inne koszty organizacyjne. Dla celów podatkowych koszty te będą kosztami uzyskania przychodów. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Opodatkowanie wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi po 26 urodzinach, ale należnego za okres zanim ukończył 26 lat
2021-06-14 07:30:09

Dla podatników, którzy nie ukończyli 26 roku życia, przewidziana jest preferencja podatkowa polegająca na zwolnieniu od podatku niektórych uzyskiwanych przez nich przychodów. Jeżeli podatnik ukończy 26 rok życia w trakcie roku podatkowego, zwolnieniem mogą być objęte przychody, które otrzymał najpóźniej w dniu urodzin. Natomiast przychody otrzymane począwszy od dnia następującego po dniu 26 urodzin podlegają opodatkowaniu, nawet jeżeli są należne za okres poprzedzający dzień urodzin. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Odliczanie VAT w drodze korekty JPK_VAT - zmiany korzystne dla podatników
2021-06-07 07:30:17

Od 1 października 2021 r. w ramach zmian do ustawy wynikających z projektu SLIM VAT 2 podatnicy swobodniej będą mogli decydować o okresie rozliczeniowym, w którym zrealizują prawo do odliczenia VAT poprzez korektę deklaracji. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Jednostronne udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego w czasie pandemii
2021-05-31 07:30:34

Przepisy kodeksowe w określonych okolicznościach umożliwiają pracodawcy jednostronne udzielenie urlopu wypoczynkowego. Zasadą jest jednak udzielanie urlopu zgodnie z planem urlopów, ustalonym przez pracodawcę, z uwzględnieniem wniosków osób uprawnionych, a gdy pracodawca nie tworzy planu urlopów - w terminie uzgodnionym z pracownikiem. W okresie pandemii ustawodawca wprowadził odstępstwo od tej zasady, z tym że tylko w odniesieniu do urlopu zaległego i w ograniczonym wymiarze. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Kogo dotyczy obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do ogłoszenia w MSiG?
2021-05-24 07:30:36

Obowiązek ogłaszania sprawozdania finansowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dotyczy jednostek niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS oraz zobowiązanych na podstawie art. 64 ustawy o rachunkowości do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Faktura dotycząca 2020 r. otrzymana po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ten rok
2021-05-20 13:21:21

W okresie bilansowym istotną kwestię stanowią informacje dotyczące roku obrotowego, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe. Ich sposób rozliczenia uzależniony jest przede wszystkim od istotności ujawnionych zdarzeń. Nie ma to jednak znaczenia, gdy sprawozdanie finansowe jest już zatwierdzone. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie