Prawnicze Espresso

Prawnicze espresso - prawo w minutę to podcast w którym w minutę omawiam to kiedy możesz się starać o odroczenie kary, jakie okoliczności uzasadniają wystąpienie o przerwę w karze oraz jakie przesłanki musisz spełnić żeby wystąpić o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Dowiesz się jak napisać wniosek o rozłożenie grzywny na raty, czy iść czy nie iść na posiedzenie sądowe i kiedy możesz się odwołać od decyzji sądu.

Kategorie:
Nauka

Odcinki od najnowszych:

Wstrzymanie wykonania kary - Prawnicze Espresso #10
2019-12-17 21:47:21

Masz już wezwanie do stawienia się w ZK. Składasz wniosek o odroczenie lub o dozór elektroniczny. Co jednak z wykonaniem kary do czasu rozstrzygnięcia wniosku? Zapraszam do posłuchania podcastu

Ile razy można złożyć wniosek o odroczenie? - Prawnicze espresso #8
2019-12-12 21:58:32

Często spotykam się z pytaniem na spotkaniach z klientami ile razy możemy składać o to odroczenie? W sumie to nie ma ograniczeń. Odpowiadam na te i inne pytania w tym odcinku podcastu. Zapraszam. Nazywam się Daniel Anweiler i jestem adwokatem. Jeżeli chcesz nie tylko posłuchać o prawie karnym ale także poczytać zapraszam na mój blog. www.odroczenie-kary.pl

Wyrok łączny a dozór elektroniczny - Prawnicze espresso #7
2019-12-11 23:03:09

Odbywasz karę w dozorze elektronicznym a tu nagle otrzymujesz informacje ze masz jakiś wyrok łączny. Do tego masz się stawić w zakładzie karnym w celu odbycia kary łącznej. O co chodzi? Zapraszam na mój podcast Prawnicze Espresso. Dziś mówię o tym co zrobić właśnie w takiej sytuacji. Nazywam się Daniel Anweiler i jestem adwokatem. Prowadzę sprawy karne i karne wykonawcze. Możesz także przeczytać o innych kwestach prawnokarnych na moim blogu www.odroczenie-kary.pl

Czy można oszukać dozór? - Prawnicze espresso #6
2019-12-08 22:55:32

Odbywasz albo zaraz będziesz odbywać karę w dozorze elektronicznym. Zastanawiasz się jak to będzie i zaczynasz szukać z necie co tu zrobić. Czy da się oszukać dozór? O tym czy się da oraz jakie są obowiązki gdy odbywasz karę w dozorze dowiesz się słuchając tego odcinka podcastu. Nazywam się Daniel Anweiler i jestem adwokatem. Prowadzę sprawy karne i karne wykonawcze. Możesz także przeczytać o innych kwestach prawnokarnych na moim blogu www.odroczenie-kary.pl

Prawnicze espresso #5 - Dozór elektroniczny
2019-06-06 21:00:01

Dozór elektroniczny to sposób odbycia kary pozbawienia wolności bez bycia zamkniętym w więzieniu. Jeżeli chcesz więcej poczytać o dozorze elektronicznym zapraszam Cię na mój blog do artykułu https://odroczenie-kary.pl/dozor-elektroniczny-czyli-ostatnia-deska-ratunku-przed-odsiadka/ Ja nazywam się Daniel Anweiler i jestem adwokatem. Prowadzę blog o odroczeniu kary. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej zapraszam https://odroczenie-kary.pl/

Prawnicze espresso #4 - Dozór elektroniczny - jakiej kary w dozorze nie odbędziesz
2019-06-05 20:40:01

Ja nazywam się Daniel Anweiler. Jestem adwokatem i na codzień prowadzę sprawy z zakresu prawa karnego. Dziś opowiem Ci o dozorze elektronicznym a szczegółowo o tym jakiej kary w dozorze elektronicznym nie odbędziesz. Jeżeli wolisz poczytać o dozorze elektronicznym to zapraszam Cię na mój blog do artykuły https://odroczenie-kary.pl/jakiej-kary-nie-odbedziesz-w-dozorze-elektronicznym/ Pozdrawiam

Prawnicze espresso #3 - zamiana grzywny na prace społeczne
2019-06-03 21:32:55

Jeżeli nie masz na wpłatę grzywny od razu, nie jesteś w stanie nawet wpłacić jej ratami, a Twoja grzywna nie przekracza 120 stawek dziennych może się okazać, że możesz złożyć wniosek o zamianę kary grzywny na prace społecznie użyteczne. Takie zmiany może także dokonać sąd z urzędu bez Twojego wniosku. Jeżeli zatem egzekucja Twojej grzywny, nieprzekraczającej 120 stawek dziennych okaże się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd może zamienić grzywnę na pracę społecznie użyteczną. Sąd przyjmuje, że 10 stawek dziennych jest równoważnych miesiącowi pracy społecznie użytecznej, z zaokrągleniem, w górę, do pełnego miesiąca. Pracę społecznie użyteczną określa się w miesiącach oraz ustala wymiar godzin pracy od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym. Zasady dotyczące zamiany grzywny stosuje się odpowiednio do grzywny określonej kwotowo, z tym że górna granica grzywny podlegającej zamianie nie może przekroczyć 240 000 złotych, a miesiąc pracy społecznie użytecznej jest równoważny grzywnie w kwocie do 20 000 złotych. Oznacza to, że prace społeczne mogą być orzeczone maksymalnie na 12 miesięcy. Na pracę społeczną nie musisz wyrażać zgody nie jest to konieczne do orzeczenia zastępczej kary prac społecznych. A gdy mam zasądzone więcej stawek dziennych grzywny niż 120? Czy mogę się starać o zamianę kary na prace społecznie użyteczną? Tak, sąd może zamienić karę grzywny na prace społeczne gdy Twoja grzywna jest w części wykonana i ilość stawek grzywny jakie pozostały do spłacenia jest równa lub niższa niż 120 stawek dziennych. Co to znaczy, że grzywna okaże się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna? Stwierdzenie, że grzywna jest bezskuteczna dotyczy przypadku gdy była prowadzona egzekucja komornicza i komornik stwierdził, że egzekucja jest bezskuteczna. Takie stwierdzenie nie musi jednak dotyczyć całości grzywny. Może dotyczyć części grzywny, która nie została jeszcze wyegzekwowana. W drugim przypadku z okoliczności sprawy musi wynikać, że egzekucja grzywny byłaby bezskuteczna. Nie oznacza to jednak, że musiała być prowadzona egzekucja. W przypadku orzeczenia o zamianie grzywny na pracę społecznie użyteczną sąd powinien oprzeć się na całości okoliczności Twojej sytuacji majątkowej. Zatem składając wniosek o zamianę grzywny na prace społeczne wskaż okoliczności Twojej sytuacji majątkowej np. brak pracy, niewielkie wynagrodzenie oraz koszty miesięcznego utrzymania na potwierdzenie, że egzekucja grzywny byłaby nieskuteczna. Od prac społecznych możesz się uwolnić poprzez zapłatę grzywny w pozostałej całości lub w części. Jeżeli wpłacisz w części to pozostanie Ci do odbycia tylko część prac społecznie użytecznych.

Prawnicze espresso #2 - umorzenie grzywny
2019-05-16 21:34:55

Jeżeli nie stać Cię na zapłatę grzywny nawet w ratach możesz złożyć wniosek o umorzenie grzywny. Wniosek o umorzenie grzywny możesz złożyć sam lub przez obrońcę. Wniosek taki może złożyć w Twoim imieniu także prokurator. Postępowanie o umorzenie grzywny może być także wszczęte przez sąd z urzędu. Termin do złożenia wniosku nie jest prawnie określony, ale przyjmuje się, że złożyć go można dopiero po upływie terminu do dobrowolnego wpłacenia grzywny czyli po upływie 30 dni od wezwania przez sąd do zapłaty. Wniosek o umorzenie grzywny składa się do sądu, który w pierwszej instancji orzekł o karze grzywny. Rozpoznaje on wniosek na posiedzeniu bez udziału stron. Postanowienie będzie doręczone Tobie albo Twojemu obrońcy. W przypadku nie uwzględnienia wniosku można wnieść zażalenie. W orzecznictwie przyjmuje się, że prawomocne postanowienie o umorzeniu grzywny jest zaskarżalne kasacją do Sądu Najwyższego. Z bardziej praktycznej strony postanowienie o umorzeniu grzywny może być zmienione w trybie art 24 k.k.w. czyli w przypadku zmiany okoliczności faktycznych sprawy. Sąd umarza grzywnę w części, a wyjątkowo w całości jeżeli nie jesteś jej w stanie uiścić z przyczyn od Ciebie niezależnych. To znaczy, że są to przyczyny nie zależne od Twojej woli np. uległeś wypadkowi i nie masz pieniędzy ani innego majątku lub Twój cały majątek został zniszczony w wyniku powodzi. Do tego aby sąd mógł umorzyć grzywnę jest konieczne wykazanie w postępowaniu, że jej wykonanie byłoby niemożliwe albo nie celowe w innej drodze. Oznacza to, że wykonanie grzywny byłoby niemożliwe poprzez przymusową jej egzekucję, rozłożenie na raty, pracę społecznie użyteczną, zarządzenie wykonania kary zastępczej pozbawienia wolności. Musi jeszcze to wszystko zaistnieć w szczególnie uzasadnionym wypadku np. pożaru lub powodzi albo wypadku. Zatem jak sam widzisz jest to instytucja ostateczna i bardzo rzadko stosowana. Nie oznacza to jednak, że gdy przydarzy Ci się coś niespodziewanego i spowoduje, że nie możesz zapłacić grzywny to nie możesz spróbować złożyć wniosku o umorzenie grzywny.

Prawnicze espresso #1 - rozłożenie grzywny na raty
2019-05-15 21:42:09

Ja nazywam się Daniel Anweiler i jestem adwokatem. Na codzień prowadzę sprawy karne i pomagam oskarżonym i skazanym w rozwiązaniu ich problemów. Zapraszam Cię na mój podcast #prawniczespresso w którym w około minutę opowiem Ci co możesz zrobić ze swoim prawnym problemem z zakresu prawa karnego wykonawczego. Wiele razy spotkałem się z pytaniem czy grzywnę można spłacać ratami. Za zwyczaj było to za późno gdyż sąd podejmował już stosowne czynności wynikające z uchylania się od płacenia grzywny czyli wszczynał postępowanie o zarządzenie wykonania kary. Grzywnę trzeba bezwarunkowo wpłacić w terminie 30 dni od dnia wezwania do jej zapłaty. Rozwiązaniem problemu braku wystarczającej kwoty na zapłatę grzywny od razu jest, wniosek o jej rozłożenie na raty. To samo dotyczy kosztów sądowych zasądzonych na rzecz Skarbu Państwa. Jeżeli zapłata grzywny na jeden raz pociąga dla Ciebie oraz Twojej rodziny ciężkie skutki dla waszego utrzymania możesz złożyć do sądu wniosek o rozłożenie grzywny na raty. Gotowy wniosek do wypełnienia wraz z objaśnieniami znajdziesz poniżej w linku. Sąd może Twój wniosek uwzględnić i rozłożyć grzywnę a także koszty sądowe na raty na czas nie przekraczający 1 roku od pierwszego orzeczenia w tym zakresie. Gdy grzywna jest bardzo wysoka lub zachodzą inne szczególne okoliczności, sąd może rozłożyć grzywnę na okres aż 3 lat. Raty grzywny należy płacić w oznaczonym terminie bez odrębnego wezwania. Sąd może odwołać rozłożenie grzywny na raty w szczególności gdy uchybisz płatności choćby jednej raty w terminie, chyba, że wykażesz, iż nastąpiło to z przyczyn od Ciebie niezależnych. W przypadku odwołania rozłożenia na raty sąd może skierować egzekucję grzywny do komornika albo zamienić grzywnę na prace społecznie użyteczne lub zastępczą karę aresztu. Wniosek o rozłożenie grzywny i kosztów sądowych na raty składa się do sądu, który w pierwszej instancji wydał wyrok zasądzający grzywnę. Wniosek musisz uzasadnić. Wskaż dlaczego wnosisz o rozłożenie grzywny i kosztów sądowych na raty. Musisz udowodnić, że natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla Ciebie lub Twojej rodziny zbyt ciężkie skutki. Dlatego podaj w uzasadnieniu okoliczności dotyczące Twojego stanu majątkowego, Twoich możliwości zarobkowych oraz możliwości zarobkowych członków rodzinny wspólnie z Tobą zamieszkujących. Jako załączniki powinieneś przedstawić dokumenty potwierdzające Twój stan majątkowy oraz ewentualnie brak zdolności do pracy np. umowę o prace lub zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny, zaświadczenia o korzystaniu z pomocy MOPS, dokumenty potwierdzające zadłużenie np. umowy pożyczki czy kredytu, zajęcia komornicze a także ewentualnie dokumenty lekarskie potwierdzające Twoją niezdolność do pracy. Wniosek o rozłożenie grzywny na raty jest bezpłatny. Dopiero ponowny wniosek o rozłożenie na raty jest płatny. Od ponownego wniosku o rozłożenie grzywny na raty pobiera się opłatę w wysokości 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł. Gotowy wzór wniosku o rozłożenie grzywny na raty znajdziesz pod linkiem http://odroczenie-kary.pl/wp-content/uploads/2016/04/Wniosek-rozlozenie-na-raty-grzywny-Daniel-ANWEILER.pdf

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie