BizWord - jedno słówko z Business English!

Jedno biznesowe słówko z przykładami od Marysi! Tu znajdziesz biznesowy konkret bez lania wody. I to 3x w tygodniu! Gotowa?


Kategorie:
Edukacja Nauka języka

Odcinki od najnowszych:

BizWord #028 - To Emerge
2024-07-04 09:00:00

To emerge  – wyłaniać się, pojawiać się, stawać się widocznym lub znanym po wcześniejszym byciu ukrytym lub nieznanym. Znaczenie w kontekście biznesowym: W języku biznesowym  „emerge”  odnosi się do procesu, w którym nowe fakty, problemy, możliwości lub zjawiska stają się widoczne lub znane. Słowo to jest często używane, gdy coś zaczyna nabierać kształtów, staje się znaczące lub istotne w danym kontekście. Przykłady użycia: Pojawienie się nowego trendu: A new trend in consumer behavior emerged during the pandemic. Nowy trend w zachowaniach konsumentów pojawił się podczas pandemii. Wyłonienie się lidera: After the merger, a clear market leader emerged in the industry. Po fuzji w branży wyłonił się wyraźny lider rynku. Ukazanie się problemu: Several issues emerged during the implementation of the new software. Podczas wdrażania nowego oprogramowania pojawiło się kilka problemów. Rozwój nowej technologii: New technologies are emerging that will revolutionize the industry. Pojawiają się nowe technologie, które zrewolucjonizują branżę "Appear"  – oznacza coś, co staje się widoczne lub jest postrzegane, ale bez sugerowania większego wpływu lub procesu: New technologies are appearing in the market, but their impact is yet to be determined. Na rynku pojawiają się nowe technologie, ale ich wpływ jeszcze nie został określony. Koniecznie przetestuj mój 7-dniowy kurs Business English ⁠⁠⁠⁠https://stan.store/angielski_na_macierzynskim⁠⁠⁠⁠ Po więcej content'u zajrzyj na mój profil instagramowy ⁠⁠⁠https://www.instagram.com/angielski_na_macierzynskim/

To emerge – wyłaniać się, pojawiać się, stawać się widocznym lub znanym po wcześniejszym byciu ukrytym lub nieznanym.


Znaczenie w kontekście biznesowym:

W języku biznesowym „emerge” odnosi się do procesu, w którym nowe fakty, problemy, możliwości lub zjawiska stają się widoczne lub znane. Słowo to jest często używane, gdy coś zaczyna nabierać kształtów, staje się znaczące lub istotne w danym kontekście.


Przykłady użycia:

 1. Pojawienie się nowego trendu:

  • A new trend in consumer behavior emerged during the pandemic.
  • Nowy trend w zachowaniach konsumentów pojawił się podczas pandemii.


 2. Wyłonienie się lidera:

  • After the merger, a clear market leader emerged in the industry.
  • Po fuzji w branży wyłonił się wyraźny lider rynku.


 3. Ukazanie się problemu:

  • Several issues emerged during the implementation of the new software.
  • Podczas wdrażania nowego oprogramowania pojawiło się kilka problemów.


 4. Rozwój nowej technologii:

  • New technologies are emerging that will revolutionize the industry.
  • Pojawiają się nowe technologie, które zrewolucjonizują branżę

"Appear" – oznacza coś, co staje się widoczne lub jest postrzegane, ale bez sugerowania większego wpływu lub procesu:

 • New technologies are appearing in the market, but their impact is yet to be determined.
 • Na rynku pojawiają się nowe technologie, ale ich wpływ jeszcze nie został określony.


Koniecznie przetestuj mój 7-dniowy kurs Business English

⁠⁠⁠⁠https://stan.store/angielski_na_macierzynskim⁠⁠⁠⁠


Po więcej content'u zajrzyj na mój profil instagramowy

⁠⁠⁠https://www.instagram.com/angielski_na_macierzynskim/


BizWord #027 - To Pull Out
2024-07-03 09:00:00

to pull out (C1) -  wycofać się z zobowiązania, umowy lub udziału w działalności, często nagle lub niespodziewanie. Często jest to działanie polegające na wycofaniu się z umowy, projektu, wydarzenia lub partnerstwa. Decyzja ta może być podyktowana różnymi przyczynami, takimi jak zmiany strategiczne, względy finansowe, kwestie etyczne lub naciski zewnętrzne. Przykłady użycia: Wycofanie się z projektu: The company decided to pull out of the joint venture due to financial losses. Firma postanowiła wycofać się ze wspólnego przedsięwzięcia z powodu strat finansowych . Zakończenie sponsoringu: Several sponsors pulled out of the event after the controversy emerged. Kilku sponsorów wycofało się z wydarzenia po pojawieniu się kontrowersji. Anulowanie kontraktu: The supplier pulled out of the contract citing supply chain issues. Dostawca wycofał się z kontraktu, powołując się na problemy w łańcuchu dostaw. Koniecznie przetestuj mój 7-dniowy kurs Business English ⁠⁠⁠⁠https://stan.store/angielski_na_macierzynskim⁠⁠⁠⁠ Po więcej content'u zajrzyj na mój profil instagramowy ⁠⁠⁠https://www.instagram.com/angielski_na_macierzynskim/

to pull out (C1)wycofać się z zobowiązania, umowy lub udziału w działalności, często nagle lub niespodziewanie.

Często jest to działanie polegające na wycofaniu się z umowy, projektu, wydarzenia lub partnerstwa. Decyzja ta może być podyktowana różnymi przyczynami, takimi jak zmiany strategiczne, względy finansowe, kwestie etyczne lub naciski zewnętrzne.


Przykłady użycia:

 1. Wycofanie się z projektu:

  • The company decided to pull out of the joint venture due to financial losses.

  • Firma postanowiła wycofać się ze wspólnego przedsięwzięcia z powodu strat finansowych.

 2. Zakończenie sponsoringu:

  • Several sponsors pulled out of the event after the controversy emerged.

  • Kilku sponsorów wycofało się z wydarzenia po pojawieniu się kontrowersji.


 3. Anulowanie kontraktu:

  • The supplier pulled out of the contract citing supply chain issues.

  • Dostawca wycofał się z kontraktu, powołując się na problemy w łańcuchu dostaw.


Koniecznie przetestuj mój 7-dniowy kurs Business English

⁠⁠⁠⁠https://stan.store/angielski_na_macierzynskim⁠⁠⁠⁠


Po więcej content'u zajrzyj na mój profil instagramowy

⁠⁠⁠https://www.instagram.com/angielski_na_macierzynskim/


BizWord #026 - Hub
2024-07-02 09:00:00

a hub (B2) - centrum, ośrodek  W kontekście biznesowym i technologicznym używa się go do opisania miejsca, struktury lub organizacji pełniącej rolę centralnego punktu dla różnych działań, połączeń lub funkcji. Zdanie z mojego artykułu z kursu Moms in Business: These developments highlight Tesla’s strategy to leverage Shanghai as a hub for innovation and manufacturing.  Ten rozwój podkreśla strategię Tesli, która polega na wykorzystaniu Szanghaju jako centrum innowacji i produkcji. A new tech hub is being developed in the city to support IT startups. W mieście powstaje nowy hub technologiczny wspierający startupy IT. The company opened a shared services hub to optimize administrative processes. Firma otworzyła hub usług wspólnych, aby zoptymalizować procesy administracyjne. Frankfurt Airport is one of the main aviation hubs in Europe. Lotnisko we Frankfurcie jest jednym z głównych hubów lotniczych w Europie. Koniecznie przetestuj mój 7-dniowy kurs Business English ⁠⁠⁠https://stan.store/angielski_na_macierzynskim⁠⁠⁠ Po więcej content'u zajrzyj na mój profil instagramowy ⁠⁠https://www.instagram.com/angielski_na_macierzynskim/

a hub (B2) - centrum, ośrodek 

W kontekście biznesowym i technologicznym używa się go do opisania miejsca, struktury lub organizacji pełniącej rolę centralnego punktu dla różnych działań, połączeń lub funkcji.


Zdanie z mojego artykułu z kursu Moms in Business:

These developments highlight Tesla’s strategy to leverage Shanghai as a hub for innovation and manufacturing. 

Ten rozwój podkreśla strategię Tesli, która polega na wykorzystaniu Szanghaju jako centrum innowacji i produkcji.

A new tech hub is being developed in the city to support IT startups.

 • W mieście powstaje nowy hub technologiczny wspierający startupy IT.

The company opened a shared services hub to optimize administrative processes.

 • Firma otworzyła hub usług wspólnych, aby zoptymalizować procesy administracyjne.

Frankfurt Airport is one of the main aviation hubs in Europe.

 • Lotnisko we Frankfurcie jest jednym z głównych hubów lotniczych w Europie.


 • Koniecznie przetestuj mój 7-dniowy kurs Business English

  ⁠⁠⁠https://stan.store/angielski_na_macierzynskim⁠⁠⁠


  Po więcej content'u zajrzyj na mój profil instagramowy

  ⁠⁠https://www.instagram.com/angielski_na_macierzynskim/

  BizWord #025 - Incremental
  2024-03-04 21:10:36

  Incremental (przymiotnik, poziom C1) - stopniowy, narastający Synonim - gradual Przeciwieństwo - sudden, drastic, rapid    Her mastery of the English language improved through incremental practice, dedicating just 30 minutes a day to reading and listening exercises, which gradually enhanced her fluency over the months. The company achieved its revenue targets through an incremental strategy, focusing on small, consistent improvements in customer service and product innovation, which collectively led to significant growth by the end of the fiscal year. Firma osiągnęła swoje cele przychodowe dzięki strategii wzrostowej, koncentrując się na małych, konsekwentnych ulepszeniach obsługi klienta i innowacji produktowej, które łącznie doprowadziły do znacznego wzrostu na koniec roku fiskalnego. Koniecznie przetestuj mój 7-dniowy kurs Business English ⁠⁠⁠https://stan.store/angielski_na_macierzynskim⁠⁠⁠ Po więcej content'u zajrzyj na mój profil instagramowy ⁠⁠https://www.instagram.com/angielski_na_macierzynskim/

  Incremental (przymiotnik, poziom C1) - stopniowy, narastający
  Synonim - gradual

  Przeciwieństwo - sudden, drastic, rapid  
  Her mastery of the English language improved through incremental practice, dedicating just 30 minutes a day to reading and listening exercises, which gradually enhanced her fluency over the months.
  The company achieved its revenue targets through an incremental strategy, focusing on small, consistent improvements in customer service and product innovation, which collectively led to significant growth by the end of the fiscal year.


  Firma osiągnęła swoje cele przychodowe dzięki strategii wzrostowej, koncentrując się na małych, konsekwentnych ulepszeniach obsługi klienta i innowacji produktowej, które łącznie doprowadziły do znacznego wzrostu na koniec roku fiskalnego.


  Koniecznie przetestuj mój 7-dniowy kurs Business English

  ⁠⁠⁠https://stan.store/angielski_na_macierzynskim⁠⁠⁠


  Po więcej content'u zajrzyj na mój profil instagramowy

  ⁠⁠https://www.instagram.com/angielski_na_macierzynskim/

  BizWord #024 - To mitigate
  2024-02-02 08:00:00

  to mitigate - łagodzić (np. ból) (ale też konflikt), zmniejszać to mitigate the risk - zmniejszać ryzyko to mitigate the pain - łagodzić ból The company implemented flexible working hours to mitigate employee burnout. We introduced a new software to mitigate the risk of data breaches. a breach - słówko z Legal English, naruszenie czegoś, złamanie We offered additional training to mitigate the skill gap in our workforce. Koniecznie przetestuj mój 7-dniowy kurs Business English ⁠⁠⁠⁠https://stan.store/angielski_na_macierzynskim⁠⁠⁠⁠ Po więcej content'u zajrzyj na mój profil instagramowy ⁠⁠⁠https://www.instagram.com/angielski_na_macierzynskim/

  to mitigate - łagodzić (np. ból) (ale też konflikt), zmniejszać

  to mitigate the risk - zmniejszać ryzyko

  to mitigate the pain - łagodzić ból


  The company implemented flexible working hours to mitigate employee burnout.


  We introduced a new software to mitigate the risk of data breaches.

  a breach - słówko z Legal English, naruszenie czegoś, złamanie

  We offered additional training to mitigate the skill gap in our workforce.


  Koniecznie przetestuj mój 7-dniowy kurs Business English

  ⁠⁠⁠⁠https://stan.store/angielski_na_macierzynskim⁠⁠⁠⁠


  Po więcej content'u zajrzyj na mój profil instagramowy

  ⁠⁠⁠https://www.instagram.com/angielski_na_macierzynskim/

  BizWord #023 - To take a rain check
  2024-02-01 08:00:00

  To take a rain check  - przełożyć na później, odmówić z jakiegoś powodu Can I take a rain check on that dinner? I won't be able to attend the conference this Friday. Let's take a rain check and catch up on the highlights afterwards. I'm in the middle of a deadline right now. Could we take a rain check on this call and talk tomorrow? Koniecznie przetestuj mój 7-dniowy kurs Business English ⁠⁠⁠https://stan.store/angielski_na_macierzynskim⁠⁠⁠ Po więcej content'u zajrzyj na mój profil instagramowy ⁠⁠https://www.instagram.com/angielski_na_macierzynskim/

  To take a rain check - przełożyć na później, odmówić z jakiegoś powodu

  Can I take a rain check on that dinner?


  I won't be able to attend the conference this Friday. Let's take a rain check and catch up on the highlights afterwards.


  I'm in the middle of a deadline right now. Could we take a rain check on this call and talk tomorrow?  Koniecznie przetestuj mój 7-dniowy kurs Business English

  ⁠⁠⁠https://stan.store/angielski_na_macierzynskim⁠⁠⁠


  Po więcej content'u zajrzyj na mój profil instagramowy

  ⁠⁠https://www.instagram.com/angielski_na_macierzynskim/

  BizWord #022 - The bare minimum
  2023-11-29 12:47:55

  The bare minimum  - absolutnie minimum Absolute minimum  - głównie kontekst matematyczny Fortunately, for this project, we only need to accomplish the bare minimum to meet our client's requirements and stay on track with our current resources Quiet quitting happens when employees  disengage  from going above and beyond at their jobs and instead do  the bare minimum  required. The bare bones - to co najistotniejsze Bare  - nagi, odsłonięty  Bare feet - bose stopy Koniecznie przetestuj mój 7-dniowy kurs Business English ⁠⁠https://stan.store/angielski_na_macierzynskim⁠⁠ Po więcej content'u zajrzyj na mój profil instagramowy ⁠https://www.instagram.com/angielski_na_macierzynskim/

  The bare minimum - absolutnie minimum

  Absolute minimum - głównie kontekst matematyczny


  Fortunately, for this project, we only need to accomplish the bare minimum to meet our client's requirements and stay on track with our current resources


  Quiet quitting happens when employees disengage from going above and beyond at their jobs and instead do the bare minimum required.


  The bare bones - to co najistotniejsze

  Bare - nagi, odsłonięty 

  Bare feet - bose stopy


  Koniecznie przetestuj mój 7-dniowy kurs Business English

  ⁠⁠https://stan.store/angielski_na_macierzynskim⁠⁠


  Po więcej content'u zajrzyj na mój profil instagramowy

  ⁠https://www.instagram.com/angielski_na_macierzynskim/


  BizWord #021 - Was Sam Altman fired or kicked out?
  2023-11-19 19:09:24

  Nowy odcinek w trochę innej odsłonie! Specjalnie dla Was przyjrzę się nagłówkom, które zalały internet przez ten weekend i sprawie zwolnienia Sama Altmana ze stanowiska CEO OpenAI (to Ci od chataGPT :)). Słówka i wyrażenia, których użyłam w tym odcinku: to be kicked out to be pushed out to depart to be fired to get sacked to exit his exit Altman’s ouster to oust sb   he was removed OpenAI drama continues: Sam Altman may be mulling a return to the company. To mull/to mull over - rozważać, zastanawiać się   Why was Sam Altman kicked out of OpenAI? OpenAI CEO Sam Altman pushed out after losing board’s confidence Sam Altman Departs OpenAI As Board Alleges He Was ‘Not Consistently Candid To depart - odchodzić z pracy, odstępować od czegoś, ale też odjeżdżać Sam Altman Departs OpenAI As Board Alleges He Was Not Consistently Candid Departures - hala odlotów  Koniecznie przetestuj mój 7-dniowy kurs Business English ⁠⁠https://stan.store/angielski_na_macierzynskim⁠⁠ Po więcej content'u zajrzyj na mój profil instagramowy ⁠https://www.instagram.com/angielski_na_macierzynskim/

  Nowy odcinek w trochę innej odsłonie! Specjalnie dla Was przyjrzę się nagłówkom, które zalały internet przez ten weekend i sprawie zwolnienia Sama Altmana ze stanowiska CEO OpenAI (to Ci od chataGPT :)). Słówka i wyrażenia, których użyłam w tym odcinku:


  to be kicked out

  to be pushed out

  to depart

  to be fired

  to get sacked

  to exit

  his exit

  Altman’s ouster

  to oust sb  

  he was removed


  OpenAI drama continues: Sam Altman may be mulling a return to the company.


  To mull/to mull over - rozważać, zastanawiać się


   Why was Sam Altman kicked out of OpenAI?


  OpenAI CEO Sam Altman pushed out after losing board’s confidence


  Sam Altman Departs OpenAI As Board Alleges He Was ‘Not Consistently Candid


  To depart - odchodzić z pracy, odstępować od czegoś, ale też odjeżdżać


  Sam Altman Departs OpenAI As Board Alleges He Was Not Consistently Candid


  Departures - hala odlotów 


  Koniecznie przetestuj mój 7-dniowy kurs Business English

  ⁠⁠https://stan.store/angielski_na_macierzynskim⁠⁠


  Po więcej content'u zajrzyj na mój profil instagramowy

  ⁠https://www.instagram.com/angielski_na_macierzynskim/


  BizWord #020 - To be backed by
  2023-11-03 13:39:09

  to be backed by someone - jest się wspieranym lub popieranym przez kogoś, zazwyczaj przez osobę lub organizację mającą wpływ, siłę lub zasoby.  My manager backed my vision for the project after seeing my thorough plan. Być wspieranym przez kogoś ( to be supported by someone ) - Jest to szersze pojęcie, które może odnosić się do różnych form pomocy Być popieranym przez kogoś ( to be endorsed by someone ) - Poparcie zwykle obejmuje publiczne wyrażenie aprobaty lub wsparcia. Poparcie często używane jest w kontekście produktów, kandydatów politycznych lub publicznych kampanii Koniecznie przetestuj mój 7-dniowy kurs Business English ⁠https://stan.store/angielski_na_macierzynskim⁠ Po więcej content'u zajrzyj na mój profil instagramowy https://www.instagram.com/angielski_na_macierzynskim/

  to be backed by someone - jest się wspieranym lub popieranym przez kogoś, zazwyczaj przez osobę lub organizację mającą wpływ, siłę lub zasoby. 


  My manager backed my vision for the project after seeing my thorough plan.


  Być wspieranym przez kogoś (to be supported by someone) - Jest to szersze pojęcie, które może odnosić się do różnych form pomocy


  Być popieranym przez kogoś (to be endorsed by someone) - Poparcie zwykle obejmuje publiczne wyrażenie aprobaty lub wsparcia. Poparcie często używane jest w kontekście produktów, kandydatów politycznych lub publicznych kampanii


  Koniecznie przetestuj mój 7-dniowy kurs Business English

  ⁠https://stan.store/angielski_na_macierzynskim⁠


  Po więcej content'u zajrzyj na mój profil instagramowy

  https://www.instagram.com/angielski_na_macierzynskim/

  BizWord #019 - Menial/ Mundane
  2023-10-30 14:26:26

  menial job - niewymagająca praca, często nudna menial - mało ważny/a mundane - nieciekawy, powtarzalny - mundane routine, mundane life At my previous job, I started out with some menial tasks, but over time, my responsibilities grew and the work became more challenging. When my tasks get mundane, I focus on streamlining processes and learning new skills to stay engaged and productive. Koniecznie przetestuj mój 7-dniowy kurs Business English https://stan.store/angielski_na_macierzynskim Po więcej content'u zajrzyj na mój profil instagramowy https://www.instagram.com/angielski_na_macierzynskim/

  menial job - niewymagająca praca, często nudna

  menial - mało ważny/a

  mundane - nieciekawy, powtarzalny - mundane routine, mundane life


  At my previous job, I started out with some menial tasks, but over time, my responsibilities grew and the work became more challenging.


  When my tasks get mundane, I focus on streamlining processes and learning new skills to stay engaged and productive.


  Koniecznie przetestuj mój 7-dniowy kurs Business English

  https://stan.store/angielski_na_macierzynskim


  Po więcej content'u zajrzyj na mój profil instagramowy

  https://www.instagram.com/angielski_na_macierzynskim/

  Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

  Wyszukiwanie

  Kategorie