Polska pomoc - Polish Aid

Polska pomoc to marka polskiej współpracy rozwojowej realizowanej przez MSZ we współpracy z polskimi instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi podmiotami w krajach partnerskich. Za pomocą podcastów będziemy informować o zaangażowaniu Polski w pomoc humanitarną i rozwojową będącą częścią polityki zagranicznej kraju.
//
Polish Aid is a brand of Polish development cooperation carried out by the MFA in cooperation with Polish public institutions, non-governmental organizations and local entities in partner countries. We will use podcasts to inform about Poland's involvement in humanitarian and development assistance, which is part of the Polish foreign policy.


Odcinki od najnowszych:

Polscy strażacy pomagają Gruzionom
2021-12-15 13:18:18

W razie wypadku, szukając pomocy, automatycznie dzwonimy pod 112. Nie wszędzie jest to oczywiste. Pod względem rozwoju ratownictwa Gruzja przypomina Polskę z początku lat 90. ubiegłego wieku. W ramach projektu wspieranego przez Polską pomoc strażacy z Polski dzielą się z gruzińskimi kolegami i pomagają im zbudować zintegrowany system zarządzania kryzysowego. Chcą pomóc Gruzinom przejść podobną drogę do tej, którą przed laty przeszedł nasz kraj.
W razie wypadku, szukając pomocy, automatycznie dzwonimy pod 112. Nie wszędzie jest to oczywiste. Pod względem rozwoju ratownictwa Gruzja przypomina Polskę z początku lat 90. ubiegłego wieku. W ramach projektu wspieranego przez Polską pomoc strażacy z Polski dzielą się z gruzińskimi kolegami i pomagają im zbudować zintegrowany system zarządzania kryzysowego. Chcą pomóc Gruzinom przejść podobną drogę do tej, którą przed laty przeszedł nasz kraj.

Bezpieczeństwo żywnościowe
2021-12-15 01:10:00

Jednym z obszarów, którymi zajmuje się Polska pomoc jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w krajach takich państwa Afryki Wschodniej. Problemy z dostępem do żywności mogą wynikać z działań ludzi, na przykład z wojen, czy z katastrofalnych susz bądź powodzi. Wyzwaniach związanych z dostępem do żywności i o projektach pomagających stawiać czoła wyzwaniom opowiada Jacek Bazański, ambasador Polski w Kenii.
Jednym z obszarów, którymi zajmuje się Polska pomoc jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w krajach takich państwa Afryki Wschodniej. Problemy z dostępem do żywności mogą wynikać z działań ludzi, na przykład z wojen, czy z katastrofalnych susz bądź powodzi. Wyzwaniach związanych z dostępem do żywności i o projektach pomagających stawiać czoła wyzwaniom opowiada Jacek Bazański, ambasador Polski w Kenii.

Wolontariat jest sposobem na pomoc innym i sobie
2021-12-14 18:18:36

Wolontariusze wspomagają projekty rozwojowe w różnych częściach świata. Fundacja Redemptoris Missio stawia na profesjonalistów dzielących się wiedzą i doświadczeniami. Z kolei wolontariusza Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego opowiada o swoich doświadczeniach w ramach projektu rozwojowego. Niestety pandemia Covid-19 i związane z nią ograniczenia spowodowały, że Wolontariat Polska pomoc nie jest kontynuowany.
Wolontariusze wspomagają projekty rozwojowe w różnych częściach świata. Fundacja Redemptoris Missio stawia na profesjonalistów dzielących się wiedzą i doświadczeniami. Z kolei wolontariusza Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego opowiada o swoich doświadczeniach w ramach projektu rozwojowego. Niestety pandemia Covid-19 i związane z nią ograniczenia spowodowały, że Wolontariat Polska pomoc nie jest kontynuowany.

Wsparcie systemów opieki zdrowotnej
2021-12-03 13:43:09

Dostęp do opieki zdrowotnej wydaje się rzeczą podstawową i oczywistą, jednak nie wszędzie tak jest. Stąd Polska pomoc wspiera system opieki zdrowotnej w Etiopii, jednym z najbiedniejszych krajów na świecie. Z kolei na Ukrainie potrzeba wsparcia medycznego jest związana z konsekwencjami trwającej od lat wojną na wschodzie kraju. Kluczem do sukcesu w projektach tego rodzaju jest dobre poznanie potrzeb, w czym, na przykład, pomagają polscy misjonarze.
Dostęp do opieki zdrowotnej wydaje się rzeczą podstawową i oczywistą, jednak nie wszędzie tak jest. Stąd Polska pomoc wspiera system opieki zdrowotnej w Etiopii, jednym z najbiedniejszych krajów na świecie. Z kolei na Ukrainie potrzeba wsparcia medycznego jest związana z konsekwencjami trwającej od lat wojną na wschodzie kraju. Kluczem do sukcesu w projektach tego rodzaju jest dobre poznanie potrzeb, w czym, na przykład, pomagają polscy misjonarze.

Polska w OECD
2021-10-27 12:17:45

Od 25 lat Polska należy do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. To elitarny klub zrzeszający 38 krajów rozwiniętych. Jedną z form działalności OECD jest wspieranie programów rozwojowych w krajach biedniejszych. Polska dołączyła do państw, które chcą brać odpowiedzialność za sytuację globalną, choć nadał nakłady na ten cel są stosunkowo niewielkie. O tej działalności opowiada Aleksander Surdej, Stały Przedstawiciel RP przy OECD.
Od 25 lat Polska należy do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. To elitarny klub zrzeszający 38 krajów rozwiniętych. Jedną z form działalności OECD jest wspieranie programów rozwojowych w krajach biedniejszych. Polska dołączyła do państw, które chcą brać odpowiedzialność za sytuację globalną, choć nadał nakłady na ten cel są stosunkowo niewielkie. O tej działalności opowiada Aleksander Surdej, Stały Przedstawiciel RP przy OECD.

Zdrowie kobiet
2021-10-20 14:01:49

W strefach konfliktów czy na obszarach dotkniętych klęskami naturalnymi kobiety są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo utraty zdrowia. Co więcej, uwarunkowania kulturowe niekiedy powodują, że niesienie im pomocy medycznej jest znacznie trudniejsze, niż leczenie czy profilaktyka mężczyzn. Projekty Polskiej pomocy realizowane przez organizacje partnerskie i projekty placówkowe, czyli bezpośrednio finansowane przez placówki w krajach potrzebujących, kładą nacisk na ten obszar wsparcia.  Formy pomocy są różne, od finansowego wsparcia dla lekarzy, zakupy leków i sprzętu, aż po edukację i rozmaite działania profilaktyczne. Nie mniej istotne od opieki zdrowotnej jest zapewnienie kobietom bezpieczeństwa i ochrona przed wyzyskiem. W sytuacjach ekstremalnych konsekwencją biedy jest nawet zniewolenie. Tutaj także, podobnie jak w przypadku opieki medycznej, konieczne są zarówno działania interwencyjne, edukacja i profilaktyka. Inicjatywy tego rodzaju podejmowane są we współpracy z lokalnymi partnerami, którzy najlepiej rozumieją potrzeby i możliwości niesienia pomocy z zewnątrz.  

W strefach konfliktów czy na obszarach dotkniętych klęskami naturalnymi kobiety są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo utraty zdrowia. Co więcej, uwarunkowania kulturowe niekiedy powodują, że niesienie im pomocy medycznej jest znacznie trudniejsze, niż leczenie czy profilaktyka mężczyzn. Projekty Polskiej pomocy realizowane przez organizacje partnerskie i projekty placówkowe, czyli bezpośrednio finansowane przez placówki w krajach potrzebujących, kładą nacisk na ten obszar wsparcia. 

Formy pomocy są różne, od finansowego wsparcia dla lekarzy, zakupy leków i sprzętu, aż po edukację i rozmaite działania profilaktyczne. Nie mniej istotne od opieki zdrowotnej jest zapewnienie kobietom bezpieczeństwa i ochrona przed wyzyskiem. W sytuacjach ekstremalnych konsekwencją biedy jest nawet zniewolenie. Tutaj także, podobnie jak w przypadku opieki medycznej, konieczne są zarówno działania interwencyjne, edukacja i profilaktyka. Inicjatywy tego rodzaju podejmowane są we współpracy z lokalnymi partnerami, którzy najlepiej rozumieją potrzeby i możliwości niesienia pomocy z zewnątrz.  

Cele Zrównoważonego Rozwoju
2021-09-24 09:00:00

Zgodnie z definicją przyjętą przez Organizację Narodów Zjednoczonych, zrównoważony rozwój ma odpowiadać obecnym potrzebom ludzi nie ograniczając możliwości zaspokojenia potrzeb przez przyszłe pokolenia. Państwa zrzeszone w ONZ przyjęły 17 celów, których osiągnięcie ma ochronić świat przed katastrofą klimatyczną, ale także  poprawić jakość życia ludzi. To wymaga podjęcia zróżnicowanych działań, poczynając od ochrony środowiska poprzez opiekę zdrowotną, poprawę warunków życia ludzi, aż po rozwój relacji międzypaństwowych. Każdy z krajów członkowskich ONZ powinien wybrać cele odpowiednie dla siebie i włączyć do własnej polityki krajowej. Jednak udział w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i ratowaniu świata może i powinien wziąć każdy. Mariola Ratschka z Ośrodka  Informacji ONZ w Warszawie przyznaje, że jej ulubionym Celem Zrównoważonym Rozwoju jest ten, który nakłania do ograniczania konsumpcji. Monika Krupa-Leończyk z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii podkreśla, że Cele Zrównoważonego Rozwoju realizowane w obszarach gospodarczym, społecznym i środowiska są ze sobą ściśle powiązane. Dlatego w Polsce w podejmowane działania włączanych  jest wielu różnych interesariuszy, poczynając od władz państwowych, poprzez samorządy aż po prywatnych przedsiębiorców, co nie tylko zapewnia osiąganie  celów, ale także zgodność z krajowymi priorytetami rozwojowymi.  Marta Kałużyńska z Centrum Edukacji Obywatelskiej opowiada o praktycznej realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Podkreśla, że osiąganie tych celów ma chronić naszą planetę i sprawić, aby każdy, kto na niej żyje mógł mieć sprawiedliwe i godne życie. Zdaniem Magdy Kałużyńskiej szczególnie istotna dla przyszłości jest edukacja, na co nacisk kładą projekty realizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Zgodnie z definicją przyjętą przez Organizację Narodów Zjednoczonych, zrównoważony rozwój ma odpowiadać obecnym potrzebom ludzi nie ograniczając możliwości zaspokojenia potrzeb przez przyszłe pokolenia. Państwa zrzeszone w ONZ przyjęły 17 celów, których osiągnięcie ma ochronić świat przed katastrofą klimatyczną, ale także  poprawić jakość życia ludzi. To wymaga podjęcia zróżnicowanych działań, poczynając od ochrony środowiska poprzez opiekę zdrowotną, poprawę warunków życia ludzi, aż po rozwój relacji międzypaństwowych. Każdy z krajów członkowskich ONZ powinien wybrać cele odpowiednie dla siebie i włączyć do własnej polityki krajowej. Jednak udział w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i ratowaniu świata może i powinien wziąć każdy. Mariola Ratschka z Ośrodka  Informacji ONZ w Warszawie przyznaje, że jej ulubionym Celem Zrównoważonym Rozwoju jest ten, który nakłania do ograniczania konsumpcji.

Monika Krupa-Leończyk z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii podkreśla, że Cele Zrównoważonego Rozwoju realizowane w obszarach gospodarczym, społecznym i środowiska są ze sobą ściśle powiązane. Dlatego w Polsce w podejmowane działania włączanych  jest wielu różnych interesariuszy, poczynając od władz państwowych, poprzez samorządy aż po prywatnych przedsiębiorców, co nie tylko zapewnia osiąganie  celów, ale także zgodność z krajowymi priorytetami rozwojowymi. 

Marta Kałużyńska z Centrum Edukacji Obywatelskiej opowiada o praktycznej realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Podkreśla, że osiąganie tych celów ma chronić naszą planetę i sprawić, aby każdy, kto na niej żyje mógł mieć sprawiedliwe i godne życie. Zdaniem Magdy Kałużyńskiej szczególnie istotna dla przyszłości jest edukacja, na co nacisk kładą projekty realizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Pomoc humanitarna ratuje życie
2021-08-19 09:00:00

Wojna domowa w Syrii wywołała gigantyczną katastrofę humanitarną. Miliony ludzi straciło dosłownie wszystko. Zanim znowu zaczną odbudowywać swoje życie muszą mieć możliwość przetrwania. Gwarancję najbardziej podstawowej, fizycznej egzystencji. O pomaganiu uchodźcwom syryjskim opowiada Sylwia Hazboun z Caritas Polska. Zmiany klimatyczne nie tylko powodują, że miliony ludzi ucieka z  domów, ale także pogarszają sytuację tych, którzy stali się już uchodźcami na skutek wojny. Małgorzata Olasińska-Chart mówi o wspieranych przez Polską pomoc projektach w Iraku i życiu uchodźców dodatkowo dotkniętych przez fale upałów. Pandemia Covid-19 wydłużyła listę potrzeb humanitarnych. Fundacja Solidarności Międzynarodowej znacząco zmieniła sposób działania, aby nieść pomoc potrzebującym. Rafał Dzięciołowski, prezes Fundacji, opowiada o sposobach niesienia takiego wsparcia, w tym o wielkich konwojach z pomocą humanitarną wysłanych, m. in., na Białoruś i Ukrainę. Łącznie w 2020 r. Polska udzieliła pomocy na kwotę 131,42 mln złotych, co oznacza wzrost o ponad 84% w porównaniu z rokiem 2019. Różnica ta wynika z potrzebą odpowiedzi na pandemię koronawirusa. Pamiętać przy tym warto, że Polska nie tylko niesie pomoc za pośrednictwem organizacji pozarządowych, ale także wspiera inicjatywy innych donatorów i wnosi wpłaty do organizacji pozarządowych.

Wojna domowa w Syrii wywołała gigantyczną katastrofę humanitarną. Miliony ludzi straciło dosłownie wszystko. Zanim znowu zaczną odbudowywać swoje życie muszą mieć możliwość przetrwania. Gwarancję najbardziej podstawowej, fizycznej egzystencji. O pomaganiu uchodźcwom syryjskim opowiada Sylwia Hazboun z Caritas Polska.

Zmiany klimatyczne nie tylko powodują, że miliony ludzi ucieka z  domów, ale także pogarszają sytuację tych, którzy stali się już uchodźcami na skutek wojny. Małgorzata Olasińska-Chart mówi o wspieranych przez Polską pomoc projektach w Iraku i życiu uchodźców dodatkowo dotkniętych przez fale upałów.

Pandemia Covid-19 wydłużyła listę potrzeb humanitarnych. Fundacja Solidarności Międzynarodowej znacząco zmieniła sposób działania, aby nieść pomoc potrzebującym. Rafał Dzięciołowski, prezes Fundacji, opowiada o sposobach niesienia takiego wsparcia, w tym o wielkich konwojach z pomocą humanitarną wysłanych, m. in., na Białoruś i Ukrainę.

Łącznie w 2020 r. Polska udzieliła pomocy na kwotę 131,42 mln złotych, co oznacza wzrost o ponad 84% w porównaniu z rokiem 2019. Różnica ta wynika z potrzebą odpowiedzi na pandemię koronawirusa. Pamiętać przy tym warto, że Polska nie tylko niesie pomoc za pośrednictwem organizacji pozarządowych, ale także wspiera inicjatywy innych donatorów i wnosi wpłaty do organizacji pozarządowych.

Od startupów po spółdzielnie. Wspieranie takich inicjatyw ma wielką przyszłość
2021-07-06 09:19:42

Bartłomiej Zdaniuk, ambasador Polski w Mołdawii, podkreśla, że wyzwaniem i zadaniem jest łączenie programów rozwojowych z wymianą gospodarczą. Projekty, niezależnie od tego, czy są finansowane przez Polską pomoc czy przez ambasadę, budują wizerunek Polski w Mołdawii. Wiele niedużych przedsiębiorstw czy organizacji takie wsparcie uzyskało i kluczowym pytaniem jest „Co dalej?”. O ile ten pierwszy krok, pomocowy, pozwala rozpoznać potrzeby, to konieczny jest drugi, czyli promowanie polskich przedsiębiorców. Pomysłem na takie współdziałanie jest wspierany przez Polską pomoc projekt Polish-Ukrainian Startup Bridge realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy. Łukasz Wawak, menadżer projektu, opowiada o łączeniu polskiego kapitału i praktyk biznesowych z pomysłami i wiedzą przedsiębiorców ukraińskich. Skutkiem tego jest rozwijanie innowacyjnych przedsiębiorstw, których działalność przynosi korzyści po obu stronach granicy. Wspieranie przedsiębiorczości wykracza poza granice współpracy gospodarczej. Anna Radecka z Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej opowiada o rozwijaniu idei samorządności wśród Palestyńczyków. Podobnie jak we wcześniejszych przykładach, także tutaj członkowie muszą się nie tylko zaangażować, ale także wnieść znaczący wkład własny, aby następnie korzystać ze szkoleń i innego wsparcia udzielanego w ramach projektu. Szczególnie interesujące są spółdzielnie kobiece, których członkinie nie tylko wypracowują dochód dla rodziny, ale także tworzą miejsca ważne dla rozwoju społeczności, w których żyją.

Bartłomiej Zdaniuk, ambasador Polski w Mołdawii, podkreśla, że wyzwaniem i zadaniem jest łączenie programów rozwojowych z wymianą gospodarczą. Projekty, niezależnie od tego, czy są finansowane przez Polską pomoc czy przez ambasadę, budują wizerunek Polski w Mołdawii. Wiele niedużych przedsiębiorstw czy organizacji takie wsparcie uzyskało i kluczowym pytaniem jest „Co dalej?”. O ile ten pierwszy krok, pomocowy, pozwala rozpoznać potrzeby, to konieczny jest drugi, czyli promowanie polskich przedsiębiorców.

Pomysłem na takie współdziałanie jest wspierany przez Polską pomoc projekt Polish-Ukrainian Startup Bridge realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy. Łukasz Wawak, menadżer projektu, opowiada o łączeniu polskiego kapitału i praktyk biznesowych z pomysłami i wiedzą przedsiębiorców ukraińskich. Skutkiem tego jest rozwijanie innowacyjnych przedsiębiorstw, których działalność przynosi korzyści po obu stronach granicy.

Wspieranie przedsiębiorczości wykracza poza granice współpracy gospodarczej. Anna Radecka z Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej opowiada o rozwijaniu idei samorządności wśród Palestyńczyków. Podobnie jak we wcześniejszych przykładach, także tutaj członkowie muszą się nie tylko zaangażować, ale także wnieść znaczący wkład własny, aby następnie korzystać ze szkoleń i innego wsparcia udzielanego w ramach projektu. Szczególnie interesujące są spółdzielnie kobiece, których członkinie nie tylko wypracowują dochód dla rodziny, ale także tworzą miejsca ważne dla rozwoju społeczności, w których żyją.

Uchodźcy potrzebują pomocy. Także z Polski
2021-06-20 09:00:00

Miliony ludzi musiało uciekać z domów przed wojną domową w Syrii. Dołączyli do rzeszy uchodźców  poszukujących schronienia w różnych częściach świata. Ludzie Ci często nie mają zupełnie niczego. Krzysztof Czapla, ambasador Polski w Syrii obecnie urzędujący w Libanie, opowiada o ich potrzebach. Wspomina obraz dziewczynki wdzięcznej za otrzymane leki, ale podkreślającej, że nie działają lepiej na pusty żołądek, a żywności brak. Liban należy do krajów, do których uciekali Syryjczycy. Agnieszka Nosowska z PCPM wyjaśnia na czym polega udzielane im wsparcie, zwłaszcza w obliczu kryzysu gospodarczego boleśnie dotykającego kraj. Polacy pomagają też uchodźcom w Rogu Afryki. W Kenii znajdują się jedne z największych obozów na świecie, o czym mówi ambasador RP w Kenii, Jacek Bazański.

Miliony ludzi musiało uciekać z domów przed wojną domową w Syrii. Dołączyli do rzeszy uchodźców  poszukujących schronienia w różnych częściach świata. Ludzie Ci często nie mają zupełnie niczego. Krzysztof Czapla, ambasador Polski w Syrii obecnie urzędujący w Libanie, opowiada o ich potrzebach. Wspomina obraz dziewczynki wdzięcznej za otrzymane leki, ale podkreślającej, że nie działają lepiej na pusty żołądek, a żywności brak.

Liban należy do krajów, do których uciekali Syryjczycy. Agnieszka Nosowska z PCPM wyjaśnia na czym polega udzielane im wsparcie, zwłaszcza w obliczu kryzysu gospodarczego boleśnie dotykającego kraj. Polacy pomagają też uchodźcom w Rogu Afryki. W Kenii znajdują się jedne z największych obozów na świecie, o czym mówi ambasador RP w Kenii, Jacek Bazański.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie