Polska pomoc - Polish Aid

Polska pomoc to marka polskiej współpracy rozwojowej realizowanej przez MSZ we współpracy z polskimi instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi podmiotami w krajach partnerskich. Za pomocą podcastów będziemy informować o zaangażowaniu Polski w pomoc humanitarną i rozwojową będącą częścią polityki zagranicznej kraju.
//
Polish Aid is a brand of Polish development cooperation carried out by the MFA in cooperation with Polish public institutions, non-governmental organizations and local entities in partner countries. We will use podcasts to inform about Poland's involvement in humanitarian and development assistance, which is part of the Polish foreign policy.


Odcinki od najnowszych:

Polski know-how w Mołdawii
2022-12-19 07:00:00

Magdalena Kudlicka została oddelegowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych do pracy w UNDP, gdzie m. in. wspiera realizację projektów w Mołdawii. Za przykład skutecznych mechanizmów wsparcia uważa Polish Challenge Fund angażujący firmy i instytuty badawcze z Polski. W ramach środków uzyskanych z tego funduszu Jerzy Ślusarczyk, prezes firmy Prote, pomaga wdrożyć własną technologię poprawy jakości oczyszczanych ścieków i zmniejszania ilości osadów. Z kolei Ecobean w innowacyjny sposób wykorzystuje fusy po kawie. Tatiana Arkan, przedstawicielka Business Development Capital z Mołdawii, partnera polskiej firmy, opowiada o projekcie Queen Innovation Challenge, w ramach którego Civitta Polska pomaga nawiązywać kontakty i współpracę między polskimi i mołdawskimi kobietami biznesu. Dotychczas MSZ przekazał do UNDP kwotę 1,5 mln dolarów na realizację tego rodzaju projektów.

Magdalena Kudlicka została oddelegowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych do pracy w UNDP, gdzie m. in. wspiera realizację projektów w Mołdawii. Za przykład skutecznych mechanizmów wsparcia uważa Polish Challenge Fund angażujący firmy i instytuty badawcze z Polski. W ramach środków uzyskanych z tego funduszu Jerzy Ślusarczyk, prezes firmy Prote, pomaga wdrożyć własną technologię poprawy jakości oczyszczanych ścieków i zmniejszania ilości osadów. Z kolei Ecobean w innowacyjny sposób wykorzystuje fusy po kawie. Tatiana Arkan, przedstawicielka Business Development Capital z Mołdawii, partnera polskiej firmy, opowiada o projekcie Queen Innovation Challenge, w ramach którego Civitta Polska pomaga nawiązywać kontakty i współpracę między polskimi i mołdawskimi kobietami biznesu.

Dotychczas MSZ przekazał do UNDP kwotę 1,5 mln dolarów na realizację tego rodzaju projektów.

Polish know-how in Moldova
2022-12-15 15:15:37

Magdalena Kudlicka was seconded by the Ministry of Foreign Affairs to work for the UNDP, where, among other things, she supports the implementation of projects in Moldova. She considers the Polish Challenge Fund involving companies and research institutes from Poland as an example of effective support mechanisms. Supported by the Fund, Jerzy Ślusarczyk, president of Prote, is helping to implement his own technology to improve the quality of treated wastewater and reduce the amount of sludge. Ecobean is using coffee grounds in an innovative way. Tatiana Arkan, a representative of Business Development Capital from Moldova, a partner of a Polish company Civitta Poland, talks about the Queen Innovation Challenge project, which helps to establish contacts and cooperation between Polish and Moldovan business women. To date, the Ministry of Foreign Affairs has donated $1.5 million to the UNDP for such projects.    

Magdalena Kudlicka was seconded by the Ministry of Foreign Affairs to work for the UNDP, where, among other things, she supports the implementation of projects in Moldova. She considers the Polish Challenge Fund involving companies and research institutes from Poland as an example of effective support mechanisms. Supported by the Fund, Jerzy Ślusarczyk, president of Prote, is helping to implement his own technology to improve the quality of treated wastewater and reduce the amount of sludge. Ecobean is using coffee grounds in an innovative way. Tatiana Arkan, a representative of Business Development Capital from Moldova, a partner of a Polish company Civitta Poland, talks about the Queen Innovation Challenge project, which helps to establish contacts and cooperation between Polish and Moldovan business women.

To date, the Ministry of Foreign Affairs has donated $1.5 million to the UNDP for such projects.

 

 

Polska pomoc dla wewnętrznych uchodźców w Ukrainie
2022-12-12 07:00:00

Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało 8 projektów wsparcia dla uchodźców z Ukrainy w Polsce oraz dla uchodźców wewnętrznych, którzy pozostali w ojczyźnie. Wartość tych projektów wyniosła 11 659 257 zł. Polska  dokonuje też licznych wpłat na rzecz Ukrainy do organizacji wielostronnych świadczących wyspecjalizowaną pomoc, w tym m. in. na rzecz Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (MKCK), UNICEF, Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (UN OCHA).

Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało 8 projektów wsparcia dla uchodźców z Ukrainy w Polsce oraz dla uchodźców wewnętrznych, którzy pozostali w ojczyźnie. Wartość tych projektów wyniosła 11 659 257 zł. Polska  dokonuje też licznych wpłat na rzecz Ukrainy do organizacji wielostronnych świadczących wyspecjalizowaną pomoc, w tym m. in. na rzecz Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (MKCK), UNICEF, Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (UN OCHA).

Polscy strażacy pomagają Gruzionom
2021-12-15 13:18:18

W razie wypadku, szukając pomocy, automatycznie dzwonimy pod 112. Nie wszędzie jest to oczywiste. Pod względem rozwoju ratownictwa Gruzja przypomina Polskę z początku lat 90. ubiegłego wieku. W ramach projektu wspieranego przez Polską pomoc strażacy z Polski dzielą się z gruzińskimi kolegami i pomagają im zbudować zintegrowany system zarządzania kryzysowego. Chcą pomóc Gruzinom przejść podobną drogę do tej, którą przed laty przeszedł nasz kraj.
W razie wypadku, szukając pomocy, automatycznie dzwonimy pod 112. Nie wszędzie jest to oczywiste. Pod względem rozwoju ratownictwa Gruzja przypomina Polskę z początku lat 90. ubiegłego wieku. W ramach projektu wspieranego przez Polską pomoc strażacy z Polski dzielą się z gruzińskimi kolegami i pomagają im zbudować zintegrowany system zarządzania kryzysowego. Chcą pomóc Gruzinom przejść podobną drogę do tej, którą przed laty przeszedł nasz kraj.

Bezpieczeństwo żywnościowe
2021-12-15 01:10:00

Jednym z obszarów, którymi zajmuje się Polska pomoc jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w krajach takich państwa Afryki Wschodniej. Problemy z dostępem do żywności mogą wynikać z działań ludzi, na przykład z wojen, czy z katastrofalnych susz bądź powodzi. Wyzwaniach związanych z dostępem do żywności i o projektach pomagających stawiać czoła wyzwaniom opowiada Jacek Bazański, ambasador Polski w Kenii.
Jednym z obszarów, którymi zajmuje się Polska pomoc jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w krajach takich państwa Afryki Wschodniej. Problemy z dostępem do żywności mogą wynikać z działań ludzi, na przykład z wojen, czy z katastrofalnych susz bądź powodzi. Wyzwaniach związanych z dostępem do żywności i o projektach pomagających stawiać czoła wyzwaniom opowiada Jacek Bazański, ambasador Polski w Kenii.

Wolontariat jest sposobem na pomoc innym i sobie
2021-12-14 18:18:36

Wolontariusze wspomagają projekty rozwojowe w różnych częściach świata. Fundacja Redemptoris Missio stawia na profesjonalistów dzielących się wiedzą i doświadczeniami. Z kolei wolontariusza Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego opowiada o swoich doświadczeniach w ramach projektu rozwojowego. Niestety pandemia Covid-19 i związane z nią ograniczenia spowodowały, że Wolontariat Polska pomoc nie jest kontynuowany.
Wolontariusze wspomagają projekty rozwojowe w różnych częściach świata. Fundacja Redemptoris Missio stawia na profesjonalistów dzielących się wiedzą i doświadczeniami. Z kolei wolontariusza Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego opowiada o swoich doświadczeniach w ramach projektu rozwojowego. Niestety pandemia Covid-19 i związane z nią ograniczenia spowodowały, że Wolontariat Polska pomoc nie jest kontynuowany.

Wsparcie systemów opieki zdrowotnej
2021-12-03 13:43:09

Dostęp do opieki zdrowotnej wydaje się rzeczą podstawową i oczywistą, jednak nie wszędzie tak jest. Stąd Polska pomoc wspiera system opieki zdrowotnej w Etiopii, jednym z najbiedniejszych krajów na świecie. Z kolei na Ukrainie potrzeba wsparcia medycznego jest związana z konsekwencjami trwającej od lat wojną na wschodzie kraju. Kluczem do sukcesu w projektach tego rodzaju jest dobre poznanie potrzeb, w czym, na przykład, pomagają polscy misjonarze.
Dostęp do opieki zdrowotnej wydaje się rzeczą podstawową i oczywistą, jednak nie wszędzie tak jest. Stąd Polska pomoc wspiera system opieki zdrowotnej w Etiopii, jednym z najbiedniejszych krajów na świecie. Z kolei na Ukrainie potrzeba wsparcia medycznego jest związana z konsekwencjami trwającej od lat wojną na wschodzie kraju. Kluczem do sukcesu w projektach tego rodzaju jest dobre poznanie potrzeb, w czym, na przykład, pomagają polscy misjonarze.

Polska w OECD
2021-10-27 12:17:45

Od 25 lat Polska należy do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. To elitarny klub zrzeszający 38 krajów rozwiniętych. Jedną z form działalności OECD jest wspieranie programów rozwojowych w krajach biedniejszych. Polska dołączyła do państw, które chcą brać odpowiedzialność za sytuację globalną, choć nadał nakłady na ten cel są stosunkowo niewielkie. O tej działalności opowiada Aleksander Surdej, Stały Przedstawiciel RP przy OECD.
Od 25 lat Polska należy do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. To elitarny klub zrzeszający 38 krajów rozwiniętych. Jedną z form działalności OECD jest wspieranie programów rozwojowych w krajach biedniejszych. Polska dołączyła do państw, które chcą brać odpowiedzialność za sytuację globalną, choć nadał nakłady na ten cel są stosunkowo niewielkie. O tej działalności opowiada Aleksander Surdej, Stały Przedstawiciel RP przy OECD.

Zdrowie kobiet
2021-10-20 14:01:49

W strefach konfliktów czy na obszarach dotkniętych klęskami naturalnymi kobiety są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo utraty zdrowia. Co więcej, uwarunkowania kulturowe niekiedy powodują, że niesienie im pomocy medycznej jest znacznie trudniejsze, niż leczenie czy profilaktyka mężczyzn. Projekty Polskiej pomocy realizowane przez organizacje partnerskie i projekty placówkowe, czyli bezpośrednio finansowane przez placówki w krajach potrzebujących, kładą nacisk na ten obszar wsparcia.  Formy pomocy są różne, od finansowego wsparcia dla lekarzy, zakupy leków i sprzętu, aż po edukację i rozmaite działania profilaktyczne. Nie mniej istotne od opieki zdrowotnej jest zapewnienie kobietom bezpieczeństwa i ochrona przed wyzyskiem. W sytuacjach ekstremalnych konsekwencją biedy jest nawet zniewolenie. Tutaj także, podobnie jak w przypadku opieki medycznej, konieczne są zarówno działania interwencyjne, edukacja i profilaktyka. Inicjatywy tego rodzaju podejmowane są we współpracy z lokalnymi partnerami, którzy najlepiej rozumieją potrzeby i możliwości niesienia pomocy z zewnątrz.  

W strefach konfliktów czy na obszarach dotkniętych klęskami naturalnymi kobiety są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo utraty zdrowia. Co więcej, uwarunkowania kulturowe niekiedy powodują, że niesienie im pomocy medycznej jest znacznie trudniejsze, niż leczenie czy profilaktyka mężczyzn. Projekty Polskiej pomocy realizowane przez organizacje partnerskie i projekty placówkowe, czyli bezpośrednio finansowane przez placówki w krajach potrzebujących, kładą nacisk na ten obszar wsparcia. 

Formy pomocy są różne, od finansowego wsparcia dla lekarzy, zakupy leków i sprzętu, aż po edukację i rozmaite działania profilaktyczne. Nie mniej istotne od opieki zdrowotnej jest zapewnienie kobietom bezpieczeństwa i ochrona przed wyzyskiem. W sytuacjach ekstremalnych konsekwencją biedy jest nawet zniewolenie. Tutaj także, podobnie jak w przypadku opieki medycznej, konieczne są zarówno działania interwencyjne, edukacja i profilaktyka. Inicjatywy tego rodzaju podejmowane są we współpracy z lokalnymi partnerami, którzy najlepiej rozumieją potrzeby i możliwości niesienia pomocy z zewnątrz.  

Cele Zrównoważonego Rozwoju
2021-09-24 09:00:00

Zgodnie z definicją przyjętą przez Organizację Narodów Zjednoczonych, zrównoważony rozwój ma odpowiadać obecnym potrzebom ludzi nie ograniczając możliwości zaspokojenia potrzeb przez przyszłe pokolenia. Państwa zrzeszone w ONZ przyjęły 17 celów, których osiągnięcie ma ochronić świat przed katastrofą klimatyczną, ale także  poprawić jakość życia ludzi. To wymaga podjęcia zróżnicowanych działań, poczynając od ochrony środowiska poprzez opiekę zdrowotną, poprawę warunków życia ludzi, aż po rozwój relacji międzypaństwowych. Każdy z krajów członkowskich ONZ powinien wybrać cele odpowiednie dla siebie i włączyć do własnej polityki krajowej. Jednak udział w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i ratowaniu świata może i powinien wziąć każdy. Mariola Ratschka z Ośrodka  Informacji ONZ w Warszawie przyznaje, że jej ulubionym Celem Zrównoważonym Rozwoju jest ten, który nakłania do ograniczania konsumpcji. Monika Krupa-Leończyk z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii podkreśla, że Cele Zrównoważonego Rozwoju realizowane w obszarach gospodarczym, społecznym i środowiska są ze sobą ściśle powiązane. Dlatego w Polsce w podejmowane działania włączanych  jest wielu różnych interesariuszy, poczynając od władz państwowych, poprzez samorządy aż po prywatnych przedsiębiorców, co nie tylko zapewnia osiąganie  celów, ale także zgodność z krajowymi priorytetami rozwojowymi.  Marta Kałużyńska z Centrum Edukacji Obywatelskiej opowiada o praktycznej realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Podkreśla, że osiąganie tych celów ma chronić naszą planetę i sprawić, aby każdy, kto na niej żyje mógł mieć sprawiedliwe i godne życie. Zdaniem Magdy Kałużyńskiej szczególnie istotna dla przyszłości jest edukacja, na co nacisk kładą projekty realizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Zgodnie z definicją przyjętą przez Organizację Narodów Zjednoczonych, zrównoważony rozwój ma odpowiadać obecnym potrzebom ludzi nie ograniczając możliwości zaspokojenia potrzeb przez przyszłe pokolenia. Państwa zrzeszone w ONZ przyjęły 17 celów, których osiągnięcie ma ochronić świat przed katastrofą klimatyczną, ale także  poprawić jakość życia ludzi. To wymaga podjęcia zróżnicowanych działań, poczynając od ochrony środowiska poprzez opiekę zdrowotną, poprawę warunków życia ludzi, aż po rozwój relacji międzypaństwowych. Każdy z krajów członkowskich ONZ powinien wybrać cele odpowiednie dla siebie i włączyć do własnej polityki krajowej. Jednak udział w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i ratowaniu świata może i powinien wziąć każdy. Mariola Ratschka z Ośrodka  Informacji ONZ w Warszawie przyznaje, że jej ulubionym Celem Zrównoważonym Rozwoju jest ten, który nakłania do ograniczania konsumpcji.

Monika Krupa-Leończyk z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii podkreśla, że Cele Zrównoważonego Rozwoju realizowane w obszarach gospodarczym, społecznym i środowiska są ze sobą ściśle powiązane. Dlatego w Polsce w podejmowane działania włączanych  jest wielu różnych interesariuszy, poczynając od władz państwowych, poprzez samorządy aż po prywatnych przedsiębiorców, co nie tylko zapewnia osiąganie  celów, ale także zgodność z krajowymi priorytetami rozwojowymi. 

Marta Kałużyńska z Centrum Edukacji Obywatelskiej opowiada o praktycznej realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Podkreśla, że osiąganie tych celów ma chronić naszą planetę i sprawić, aby każdy, kto na niej żyje mógł mieć sprawiedliwe i godne życie. Zdaniem Magdy Kałużyńskiej szczególnie istotna dla przyszłości jest edukacja, na co nacisk kładą projekty realizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie