Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego


Odcinki od najnowszych:

23022 - 1 Kronik 11
2023-02-07 17:14:29

Dawid powiedział wtedy: Kto pierwszy pobije Jebuzejczyków, ten zostanie naczelnikiem i hetmanem. Pierwszy wtargnął Joab, syn Serui, i został naczelnikiem. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/11/6 Benajasz, syn Jehojady, mąż dzielny, który dokonał wielu czynów, pochodził z Kabseel. On zabił dwóch synów Ariela z Moabu, on także, gdy pewnego razu spadł śnieg, zstąpił do dołu i zabił tam lwa. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/11/22 Więcej o Benajaszu https://www.spreaker.com/user/bilberry/hb41-benajasz

Dawid powiedział wtedy: Kto pierwszy pobije Jebuzejczyków, ten zostanie naczelnikiem i hetmanem. Pierwszy wtargnął Joab, syn Serui, i został naczelnikiem.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/11/6

Benajasz, syn Jehojady, mąż dzielny, który dokonał wielu czynów, pochodził z Kabseel. On zabił dwóch synów Ariela z Moabu, on także, gdy pewnego razu spadł śnieg, zstąpił do dołu i zabił tam lwa.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/11/22

Więcej o Benajaszu

https://www.spreaker.com/user/bilberry/hb41-benajasz23021 - 1 Kronik 10
2023-02-06 19:51:21

11 A gdy wszyscy ludzie z Jabesz Gileadzkiego dowiedzieli się o tym wszystkim, co Filistyńczycy zrobili z Saulem, 12 Zerwali się wszyscy dzielni mężowie, zabrali zwłoki Saula i zwłoki jego synów, sprowadzili je do Jabesz i pogrzebali ich kości pod dębem w Jabesz, i pościli przez siedem dni. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/10/11 A nie pytał o wyrocznię Pana; On więc pozbawił go życia, władzę królewską zaś przeniósł na Dawida, syna Isajego. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/10/14 6 I pytał się Saul Pana, ale Pan nie dał mu odpowiedzi ani przez sny, ani przez święte losy, ani przez proroków. 7 Wtedy rzekł Saul do swoich sług: Poszukajcie mi kobiety wywołującej duchy, a pójdę do niej i zapytam się jej. I odpowiedzieli mu jego słudzy: Jest oto kobieta wywołująca duchy w En-Dor. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Samuela/28/6

11 A gdy wszyscy ludzie z Jabesz Gileadzkiego dowiedzieli się o tym wszystkim, co Filistyńczycy zrobili z Saulem,

12 Zerwali się wszyscy dzielni mężowie, zabrali zwłoki Saula i zwłoki jego synów, sprowadzili je do Jabesz i pogrzebali ich kości pod dębem w Jabesz, i pościli przez siedem dni.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/10/11

A nie pytał o wyrocznię Pana; On więc pozbawił go życia, władzę królewską zaś przeniósł na Dawida, syna Isajego.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/10/14

6 I pytał się Saul Pana, ale Pan nie dał mu odpowiedzi ani przez sny, ani przez święte losy, ani przez proroków.

7 Wtedy rzekł Saul do swoich sług: Poszukajcie mi kobiety wywołującej duchy, a pójdę do niej i zapytam się jej. I odpowiedzieli mu jego słudzy: Jest oto kobieta wywołująca duchy w En-Dor.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Samuela/28/6


23020 - 1 Kronik 9
2023-02-05 10:09:54

Dawniej księciem nad nimi był Pinechas, syn Eleazara - Pan niech będzie z nim! http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/9/20 Ner zrodził Kisza, Kisz zaś Saula, a Saul zrodził Jonatana, Malkiszuę, Abinadaba i Eszbaala. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/8/33 Ner zrodził Kisza, Kisz zaś Saula, a Saul zrodził Jehonatana, Malkissuę, Abinadaba i Eszbaala. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/9/39

Dawniej księciem nad nimi był Pinechas, syn Eleazara - Pan niech będzie z nim!

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/9/20

Ner zrodził Kisza, Kisz zaś Saula, a Saul zrodził Jonatana, Malkiszuę, Abinadaba i Eszbaala.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/8/33

Ner zrodził Kisza, Kisz zaś Saula, a Saul zrodził Jehonatana, Malkissuę, Abinadaba i Eszbaala.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/9/39

23019 - 1 Kronik 8
2023-02-03 09:16:16

Synem Jonatana był Meribbaal, Meribbaal zaś zrodził Michę. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/8/34 Mefiboszet zaś miał małego synka, imieniem Micha. Wszyscy mieszkańcy domu Syby byli sługami Mefiboszeta. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Samuela/9/12

Synem Jonatana był Meribbaal, Meribbaal zaś zrodził Michę.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/8/34

Mefiboszet zaś miał małego synka, imieniem Micha. Wszyscy mieszkańcy domu Syby byli sługami Mefiboszeta.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Samuela/9/12

23018 - 1 Kronik 7
2023-02-01 20:09:41

Jego synem był Non, jego synem Jehoszua. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/7/27

Jego synem był Non, jego synem Jehoszua.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/7/27


23017 - 1 Kronik 6
2023-01-31 15:30:26

Synami Lewiego byli: Gerszom, Kehat i Merari. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/6/1 Dano Hebron w ziemi judzkiej wraz z okolicznymi pastwiskami. Lecz pole tego miasta i jego sioła dali Kalebowi, synowi Jefunnego. (1 Kronik 6:40, 41 lub 1 Kronik 6:55, 56) http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/6/40

Synami Lewiego byli: Gerszom, Kehat i Merari.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/6/1

Dano Hebron w ziemi judzkiej wraz z okolicznymi pastwiskami.

Lecz pole tego miasta i jego sioła dali Kalebowi, synowi Jefunnego. (1 Kronik 6:40, 41 lub 1 Kronik 6:55, 56)

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/6/40

23016 - 1 Kronik 5
2023-01-30 19:20:21

Synami Rubena, pierworodnego Izraela - gdyż on był pierworodnym, lecz ponieważ zbezcześcił łoże swego ojca, jego prawo pierworodztwa zostało nadane synom Józefa, syna Izraela, lecz bez wciągania tego pierworodztwa do rodowodu, Gdyż Juda był najpotężniejszym w gronie swoich braci i od niego wywodził się panujący, chociaż prawo pierworodztwa należało do Józefa - http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/5/1 Bóg Izraela pobudził ducha Pula, króla asyryjskiego, ducha Tiglat-Pilesera, króla asyryjskiego, i ten wziął ich do niewoli, to jest Rubenitów, Gadytów i połowę plemienia Manassesa, i zaprowadził ich do Chalach, do Chabor, do Hary, nad rzekę Gozan, i tam są do dnia dzisiejszego. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/5/26 Synami Lewiego byli: Gerszon, Kehat i Merari (1 Kronik 5:27 lub 1 Kronik 6:1) https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/5/27 Jehosadak poszedł do niewoli, gdy Pan dał uprowadzić Judę i Jeruzalem do niewoli przez Nebukadnesara. (1 Kronik 5:41 lub 1 Kronik 6:15) http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/5/41

Synami Rubena, pierworodnego Izraela - gdyż on był pierworodnym, lecz ponieważ zbezcześcił łoże swego ojca, jego prawo pierworodztwa zostało nadane synom Józefa, syna Izraela, lecz bez wciągania tego pierworodztwa do rodowodu,

Gdyż Juda był najpotężniejszym w gronie swoich braci i od niego wywodził się panujący, chociaż prawo pierworodztwa należało do Józefa -

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/5/1

Bóg Izraela pobudził ducha Pula, króla asyryjskiego, ducha Tiglat-Pilesera, króla asyryjskiego, i ten wziął ich do niewoli, to jest Rubenitów, Gadytów i połowę plemienia Manassesa, i zaprowadził ich do Chalach, do Chabor, do Hary, nad rzekę Gozan, i tam są do dnia dzisiejszego.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/5/26


Synami Lewiego byli: Gerszon, Kehat i Merari (1 Kronik 5:27 lub 1 Kronik 6:1)

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/5/27


Jehosadak poszedł do niewoli, gdy Pan dał uprowadzić Judę i Jeruzalem do niewoli przez Nebukadnesara. (1 Kronik 5:41 lub 1 Kronik 6:15)

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/5/4123015 - 1 Kronik 4
2023-01-28 18:56:19

Szimei miał szesnastu synów i sześć córek, lecz jego bracia nie mieli tylu synów i wszystkie jego rody nie były tak liczne jak potomkowie Judy. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/4/27 Lecz Jaabes był znakomitszy niż jego bracia i jego matka nazwała go Jaabes, gdyż pomyślała: W bólu rodziłam. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/4/9

Szimei miał szesnastu synów i sześć córek, lecz jego bracia nie mieli tylu synów i wszystkie jego rody nie były tak liczne jak potomkowie Judy.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/4/27


Lecz Jaabes był znakomitszy niż jego bracia i jego matka nazwała go Jaabes, gdyż pomyślała: W bólu rodziłam.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/4/9


23014 - 1 Kronik 3
2023-01-26 08:30:46

Ci zaś urodzili mu się w Jeruzalemie: Szimea, Szobab, Natan i Salomon, ci czterej z Batszeby, córki Ammiela. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/3/5 Synami Pedajasza byli Zerubbabel i Szimei; synem Zerubbabela był Meszullam i Chananiasz, ich siostrą zaś Szelomit. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/3/19

Ci zaś urodzili mu się w Jeruzalemie: Szimea, Szobab, Natan i Salomon, ci czterej z Batszeby, córki Ammiela.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/3/5

Synami Pedajasza byli Zerubbabel i Szimei; synem Zerubbabela był Meszullam i Chananiasz, ich siostrą zaś Szelomit.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/3/19

23013 - 1 Kronik 2
2023-01-25 22:31:21

Segub zrodził Jaira, do którego należały dwadzieścia trzy grody w ziemi Gilead. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/2/22 Także Jair, syn Manassesa, poszedł i zdobył ich osady, i nazwał je osadami Jaira. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/4-Ksiega-Mojzeszowa/32/41

Segub zrodził Jaira, do którego należały dwadzieścia trzy grody w ziemi Gilead.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/2/22

Także Jair, syn Manassesa, poszedł i zdobył ich osady, i nazwał je osadami Jaira.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/4-Ksiega-Mojzeszowa/32/41


Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie